Κεντρική

Εγκατάσταση-Χρήση

Updates

FAQ

Τιμοκατάλογος

Επικοινωνία

Κλίμακα

Γενική Σχεδίαση

... για Αριθμούς

... για Blocks

... για Κείμενα

... για Γραμμές

Layers

Hatch

Offset

Απόψεις Σχεδίου

Ενδείξεις

Διαστάσεις

Διάφορα

Modify

Images

Τομές - Όψεις

Κατόψεις

Τοπογραφία

Photos

Υπομνήματα

Ρυθμίσεις

Πλαίσιο κειμένου: Το βασικό σκεπτικό δημιουργίας του προγράμματος ήταν και είναι :
Η αυτοματοποίηση των συχνά επαναλαμβανομένων διαδικασιών σχεδίασης.
Η δυνατότητα διαχείρισης πολύπλοκων Σχεδίων.
Η οργάνωση Σχεδίασης βάσει προτύπων που επιλέγει ο χρήστης. Περιλαμβάνονται βιβλιοθήκες και πρότυπα που μπορούν να λειτουργούν δικτυακά.
Η παροχή κατάλληλων εργαλείων για συνολική επεξεργασία των στοιχείων που συμπληρώνουν τα Σχέδια (σύμβολα, κείμενα, αριθμοί, διαστάσεις κ.λ.π.). Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο μέγεθος των προαναφερθέντων στοιχείων ώστε να είναι μεν ευανάγνωστα ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης αλλά και να μην αλλοιώνουν το Σχέδιο.
Η εύκολη δημιουργία και διαχείριση βιβλιοθηκών για κείμενα, σύμβολα, γραμμές, Hatch, διαστάσεις κ.λ.π. με αυτοματοποιημένα υπομνήματα για όλα τα αντικείμενα του Σχεδίου με προκαθορισμένες επεξηγήσεις.
Ο έλεγχος ορθότητας της Σχεδίασης.
 Οι ~800 εντολές του CADsdtopo δεν επηρεάζουν άλλη σχεδιαστική πλατφόρμα που τρέχει κάτω από AutoCAD και μπορεί να χρησιμοποιείται παράλληλα.

Αρχή σελίδας

αφορά όλες τις ειδικότητες Μηχανικών και Σχεδιαστών

Το σχεδιαστικό πακέτο cadsdtopo περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

· Πλήθος εφαρμογών για οργάνωση και ταχύτητα για όλα τα είδη των σχεδίων.

· Σύνταξη Τοπογραφικών σχεδίων με υψηλές προδιαγραφές.

· Σχεδίαση Κατόψεων – Τομών – Όψεων

 

Δίνονται λύσεις στα πιο πολύπλοκα σχεδιαστικά θέματα περισσότερο από ποτέ!

Με ένα σύνολο 800 εντολών παρέχεται σχεδιαστική ευχέρεια και έλεγχος σε οποιοδήποτε σχέδιο συντάσσεται σε AutoCAD 2000-2018 ή ZWCAD.

Σχεδιάστε με ευκολία-ταχύτητα-προδιαγραφές

για AutoCAD  2000-2018

Περιεχόμενα:

· για Αριθμούς: =Μαζικές ή μεμονωμένες Πράξεις με/σε αριθμούς μέσα σε κείμενα ή Block =πράξεις με αντικείμενα (πχ. άθροιση αριθμών σε κείμενα) =υπολογισμός κλίσης =υπολογισμός εμβαδού με αναγραφή στο Σχέδιο   ...περισσότερα

· για Blocks : =Επεξεργάσιμες δικτυακές βιβλιοθήκες συμβόλων =εισαγωγή συμβόλων σε σχέση με την κλίμακα του σχεδίου ή σταθερής διάστασης =ομαδική επεξεργασία κειμένων σε Block =εξαγωγή στοιχείων συμβόλων =πίνακες με στοιχεία από block =διαχείριση Xref =αυτόματο υπόμνημα Block και με δικά σας σύμβολα που δεν ανήκουν στο πρόγραμμα    ...περισσότερα

· για Κείμενα : =Ευθυγράμμιση-στοίχιση =διαχείριση απόστασης κειμένων =εισαγωγή από αρχείο =εξαγωγή (πχ σε αρχείο Word για ορθογραφικό έλεγχο) =προσθήκη κενών σε φράσεις =Επεξεργαστής Κειμένων για ομαδικές αλλαγές =Υπόμνημα   ...περισσότερα

·  για Γραμμές : =200 τύποι γραμμών =εργαλεία σχεδίασης =σχεδίαση με σημεία και κατασκευές σημείων =υπολογισμός βέλτιστης ευθείας =διαχείριση Line-Polyline-Arc =σχεδίαση ορθογωνίων με 3 τρόπους =κάθετη γραμμή σε αντικείμενο =αυτόματο υπόμνημα Γραμμών και με δικά σας είδη που δεν ανήκουν στο Πρόγραμμα ...περισσότερα

· Layers : =Εισαγωγή από προκαθορισμένο αρχείο =αντιγραφή μεταξύ Layer =μεταφορά =μετονομασία =αυτόματη απομόνωση επιλεγμένων layer =highlight layer =αυτόματο on-off επιλεγμένων =μετατροπές   ...περισσότερα

· Hatch : =Διαγραμμίσεις =έδαφος =κοίλες επιφάνειες =ξύλο =στέγες =πλακοστρώσεις, =τοίχοι =τζάμι =υλικά σε τομή =Υπόμνημα Hatch   ...περισσότερα

· Offset : =με αλλαγή Layer =διαδοχικά επί διεύθυνσης =επαναλαμβανόμενα σε προκαθορισμένη απόσταση με επιλογή σημείου στο κέντρο κλειστών περιοχών   ...περισσότερα

· Απόψεις Σχεδίου : =Δημιουργία απόψεων στο Model και ανάκτηση από βιβλιοθήκη =εργαλεία για δημιουργία και διαχείριση Vports σε Layouts =στροφή οθόνης για εκτύπωση =αυτόματος χωρισμός οθόνης ...περισσότερα

· Ενδείξεις : 20 τύποι ενδείξεων =με σύμβολα =απλές =Χώρων =στοιχισμένες =σε Στήλες =δρόμοι-οδοί =τοπωνύμια =με κουκκίδα και γραμμή =σε 2 γραμμές =σε προκαθορισμένη απόσταση δεξιά και αριστερά του σχεδίου =με πίνακα υλικών =ενδείξεις με βέλος =προσωπικές σημειώσεις... =με βιβλιοθήκες φράσεων και εργαλεία διαχείρισης ...περισσότερα

· Διαστάσεις : =Εσωτερικές και εξωτερικές (μικρές) με πολλές δυνατότητες κατά την διάρκεια διασταστιολόγησης =εξασφαλίσεις =αυτόματα μεταξύ 2 αντικειμένων σε προκαθορισμένες αποστάσεις =αυτόματα σε τομή με νοητή ευθεία =γωνία 3 σημείων =γωνία επιλεγμένων =αζιμούθιο 2 σημείων =αυτόματη ένδειξη ακτίνας ή διαμέτρου ομαδικά =εύρεση σχεδιασμένων διαστάσεων με μη πραγματική τιμή , ...περισσότερα

Με την μορφή απλού κειμένου=Αυτόματη διαστασιολόγηση όλων των αντικειμένων σε επιλεγμένα layer =διαστασιολόγηση επιλεγμένων =με επιλογή σημείων =δυνατότητα πολλαπλασιασμού με συντελεστή και =προσθήκη φράσεων στην αρχή ή και στο τέλος =διαστασιολόγηση εξασφαλίσεις ...περισσότερα

· Διάφορα : =Λίστα ελέγχου εργασιών =εισαγωγή χαρτιού =πίνακας από αρχείο =αποκοπή λεπτομέρειας στο Model =αυτόματο άνοιγμα φακέλου σχεδίου =επισκόπηση-επεξεργασία εξωτερικού αρχείου ...περισσότερα

· Modify : 30 εντολές επεξεργασίας - scale - move - rotate - Ltscale - Ltweight - Hatch Scale - change Προσαρμογή αντικειμένων =εικόνων ή ολόκληρων σχεδίων με μέσες τιμές =μετατροπή αντικειμένων στις πραγματικές τους διαστάσεις =μετατροπή ανάλογα με διαφορετικές κλίμακες εκτύπωσης =επιλογή-επισκόπηση-επεξεργασία αντικειμένων με φίλτρα =αντικατάσταση αντικειμένων με Block =στοίχιση αντικειμένων =στροφή με βάση αντικείμενο ή γωνία ή στροφή =αλλαγή μεγέθους με συντελεστή =αντιγραφή-μετακίνηση με φίλτρα =move μόνο κατά Χ ή Υ =σβήσιμο αντικειμένων με επιλογή φίλτρων =ομαδικά scale ή rotate από το σημείο εισαγωγής =διαγραφή αντικειμένων βάσει μήκους =μεταφορά όλων στο Ζ=0 ...περισσότερα

· Images : =Αντιγραφή εικόνων του σχεδίου σε φάκελο της επιλογής σας = αυτόματη αλλαγή Δ/σης αναζήτησης εικόνων =απομόνωση-επανεμφάνιση επιλεγμένων =εισαγωγή εικόνων σε layer με το ίδιο όνομα =μεταφορά αντικειμένων ανάμεσα σε εικόνες =αυτόματη αναγραφή ονομασίας εικόνας =εισαγωγή εικόνας με γεωαναφορά ...περισσότερα

· Τομές - Όψεις : =Αυτόματη δημιουργία Layer =εργαλεία για σήκωμα Τομής ή Όψης =προβολή τοπογραφικών σημείων σε όψη =εργαλεία για συλλογή στοιχείων από Xref =κουφώματα σε όψη =διαστασιολόγηση =ενδείξεις επιπέδων =ενδείξεις Χώρων =υλικών =ενδείξεις με κουκίδα ή βέλος =αυτόματες στάθμες =hatch (διαγράμμιση φερόντων =δομικά στοιχεία =τζάμι =κενό κ.λ.π.) =αρχιτεκτονικά σύμβολα =αυτόματα υπομνήματα ...περισσότερα

· Κατόψεις : =Αυτόματη δημιουργία Layer =εργαλεία για σχεδίαση τομής-προβολών-ανώψεων =σύμβολα από δικτυακές βιβλιοθήκες =σκάλες-ράμπες =σχεδίαση τυπικού παραθύρου και τυπικής πόρτας σε οποιαδήποτε διάσταση =αυτόματη αναγραφή ενδείξεων (Χώροι, υλικά, επεξηγήσεις) =εργαλεία για εισαγωγή στάθμεων (δαπέδου-οροφής-δοκών) =αυτόματα πινακάκια ανοιγμάτων-υποστυλωμάτων-δοκών =Hatch (διαγράμμιση φερόντων, σκίαση δομικών στοιχείων, λοιπά hatch (πλακοστρώσεις   κ.λ.π.) =αυτόματα υπομνήματα ...περισσότερα

· Τοπογραφία : =Εισαγωγή-διαχείριση σημείων =σχεδίαση υφιστάμενης κατάστασης με εργαλεία και πλήθος γραμμών =Hatch κτιρίων-εδάφους-περιοχών =εισαγωγή συμβόλων και ενδείξεων =καθορισμός υψομετρικής αφετηρίας-στάθμες =εισαγωγή-προσαρμογή εικόνων =σχεδίαση προβλεπόμενων πολεοδομικών γραμμών =εργαλεία μελέτης =συμπλήρωση πολεοδομικών ενδείξεων =σχεδίαση ορίων - εμβαδομέτρηση ιδιοκτησίας =εμβαδόν-κορυφές-διαστάσεις κτιρίων =πίνακες συντ/νων =αυτόματα υπομνήματα =Δηλώσεις Ν. 651/77, Ν. 2224/94 & Ν. 1337/83 ...περισσότερα

Τρίγωνα - Ισοϋψείς - Όγκος : =Σχεδιασμός τριγώνων και ισοϋψών με πολλά εργαλεία ελέγχου και διόρθωσης [=επιλογή ανοιχτών ή κλειστών περιοχών =ανασχεδιασμός βάσει break-lines =αυτόματη διαγραφή τριγώνων εντός επιλεγμένων περιοχών (κτίρια, βεράντες, beton...)] =αντιμετάθεση τριγώνων =έλεγχος κλίσεων =αναλυτική επισκόπηση ισοϋψών προ της σχεδίασης κ.λ.π. =υπολογισμός όγκου εκσκαφών-επιχωμάτων   ...περισσότερα

· Photos: =Εργαλεία σύνταξης Τεύχους Φωτογραφιών  =εισαγωγή συμβόλου με αυτόματη στροφή και ονομασία =καταμέτρηση φωτογραφιών =εισαγωγή πλάγιου τίτλου =εισαγωγή σύντομης επωνυμίας =αντιγραφή φωτογραφιών σε φάκελο =αυτόματο άνοιγμα φωτογραφιών μελέτης κατά την διάρκεια σχεδίασης από φάκελο της επιλογής σας ...περισσότερα

· Υπομνήματα : =Αυτοματοποιημένα Υπομνήματα Συμβόλων - Κειμένων - Γραμμών - Hatch με προκαθορισμένες επεξηγήσεις =εισαγωγή σημειώσεων =Εισαγωγή Τίτλων =Βάση δεδομένων Έργων ...περισσότερα

· Ρυθμίσεις: Εισαγωγή - Εξαγωγή - Φόρτωση ρυθμίσεων του Προγράμματος CADsdtopo, Uninstall, Πενάκια εκτύπωσης...περισσότερα

· Γραμματοσειρές: Γραμματοσειρές του CADsdtopo,  ...περισσότερα

Αναζητείστε λέξεις ή φράσεις στον οδηγό βοήθειας του CADsdtopo:

en