Κεντρική

Οδηγίες  Εγκατάστασης

Updates

FAQ

Τιμοκατάλογος

Επικοινωνία

Κλίμακα

Γενική Σχεδίαση

... για Αριθμούς

... για Blocks

... για Κείμενα

... για Γραμμές

Layers

Hatch

Offset

Απόψεις Σχεδίου

Ενδείξεις

Διαστάσεις

Διάφορα

Modify

Images

Τομές - Όψεις

Κατόψεις

Τοπογραφία

Photos

Υπομνήματα

Ρυθμίσεις

Επεξεργασία περιεχομένων Text, Block, Dimension, Rtext

Αρχή σελίδας

DDE

Επεξεργασία περιεχομένων, Κειμένων (Text, Mtext), Attributes ενός Block, τιμών διαστάσεων (Dimensions) και Rtext.

Η εντολή δημιουργήθηκε αρχικά για το Acad 2000 με σκοπό να είναι η ίδια εντολή που επεξεργάζεται περιεχόμενα Κειμένων, Block και Dimension, και να ανοίγει τον φάκελο που διαβάζει κάποιο Rtext.

 

Για τα Text, Metxt και Block η εντολή λειτουργεί όπως οι αντίστοιχες του AutoCAD.

Για Dimension και Rtext έχει ιδιαίτερη λειτουργία που παρουσιάζεται παρακάτω.

Command: DDE

Επιλέξτε Text, MText, RText-file, Block με Attr., Dimension για αλλαγή :

Text:

MText:

Block με Attributes:

Dimensions:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναφέρετε την πραγματική τιμή της διάστασης.

Μπορείτε να γράψετε άλλη τιμή ή φράση που θα αναγράφεται στην διάσταση στην οθόνη.

Την πραγματική τιμή μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε μέσα σε φράση όπως αναλύεται στις παρακάτω οδηγίες:

Rtext:

Η εντολή λειτουργεί μόνο στα Rtext που διαβάζουν κάποιο αρχείο. Η εντολή ανοίγει αυτό το αρχείο.

Πρόσθετο για AutoCAD 2000-2019 με πολλαπλές δυνατότητες και λειτουργίες για όλα τα είδη των σχεδίων

developing and providing solutions