Αλλαγή περιεχομένων Text, Block, Dimension, Rtext

Αρχή σελίδας

DDE

Επεξεργασία περιεχομένων, Κειμένων (Text, Mtext), Attributes ενός Block, τιμών διαστάσεων (Dimensions) και Rtext.

Η εντολή δημιουργήθηκε αρχικά για το Acad 2000 με σκοπό να είναι η ίδια εντολή που επεξεργάζεται περιεχόμενα Κειμένων, Block και Dimension, και να ανοίγει τον φάκελο που διαβάζει κάποιο Rtext.

 

Για τα Text, Metxt και Block η εντολή λειτουργεί όπως οι αντίστοιχες του AutoCAD.

Για Dimension και Rtext έχει ιδιαίτερη λειτουργία που παρουσιάζεται παρακάτω.

Command: DDE     Επιλέξτε Text, MText, RText-file, Block με Attr., Dimension για αλλαγή :

Text:

MText:

Block με Attributes:

Dimensions:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναφέρετε την πραγματική τιμή της διάστασης.

Μπορείτε να γράψετε άλλη τιμή ή φράση που θα αναγράφεται στην διάσταση στην οθόνη.

Την πραγματική τιμή μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε μέσα σε φράση όπως αναλύεται στις παρακάτω οδηγίες:

Rtext:

Η εντολή λειτουργεί μόνο στα Rtext που διαβάζουν κάποιο αρχείο. Η εντολή ανοίγει αυτό το αρχείο.

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@