= (Τέλος): Η εντολή τελειώνει και δίδεται το τελικό αποτέλεσμα.

+, -, *, / : Ορίζεται η πράξη (του μέχρι τώρα αποτελέσματος με τις επόμενες επιλογές) να είναι πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός ή διαίρεση.

±: Το αποτέλεσμα των προηγούμενων πράξεων αλλάζει πρόσημο και μπορείτε να συνεχίσετε με επόμενες πράξεις.

Ρίζα : Δίδεται η ρίζα του αποτελέσματος των προηγουμένων πράξεων και μπορείτε να συνεχίσετε με επόμενες πράξεις.

Ποσοστό %: Διαιρείτε το αποτέλεσμα των προηγούμενων πράξεων με το 100 και μπορείτε να συνεχίσετε με επόμενες πράξεις.

1/x : Το αποτέλεσμα των προηγουμένων πράξεων γίνεται παρονομαστής του 1/x και μπορείτε να συνεχίσετε με επόμενες πράξεις.

Εκθέτης: Το αποτέλεσμα των προηγουμένων πράξεων υψώνεται σε εκθέτη που σας ζητείτε να πληκτρολογήσετε και μπορείτε να συνεχίσετε με επόμενες πράξεις.

Μέσος όρος: Το αποτέλεσμα των προηγουμένων πράξεων διαιρείτε με τον αριθμό των αποστάσεων και αριθμών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα και μπορείτε να συνεχίσετε με επόμενες πράξεις.

Κάθε φορά που δίδετε νέα απόσταση ή αριθμό, όλοι οι προηγούμενοι και το μέχρι τώρα αποτέλεσμά τους αναγράφονται προ της επόμενης πράξης.

 

Πράξεις με αντικείμενα, διαστάσεις και αριθμούς

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@