Εισαγωγή View από άλλο Σχέδιο

Αρχή σελίδας

Εισαγωγή στο παρόν σχέδιο Απόψεων (View) που έχετε δημιουργήσει σε άλλο Σχέδιο με τις εντολές ZVM, ZVBL και ZVK.

 

Από το άλλο Σχέδιο που επιλέγετε εισάγονται τα Views που έχει στο δικό σας Σχέδιο και ενημερώνονται ταυτόχρονα και τα αρχεία των αντιστοίχων εντολών.

Επιλέγετε το αρχείο που περιέχει τα View που θέλετε να εισάγετε στο δικό σας Σχέδιο.

 

Αν το αρχείο που επιλέγετε είναι ανοιχτό ενημερώνεστε ότι πρέπει να το κλείσετε και να ξανατρέξετε την εντολή.

Επιλέγετε ποιο είδος από τα Views θέλετε να εισαχθούν στο δικό σας Σχέδιο.

 

Κολόνες ZVK:  Πρόκειται για τα Views που δημιουργούνται κατά την εντολή των Κατόψεων ZVK διαστασιολόγησης Υποστυλωμάτων, Τοιχίων, Δοκών κ.λ.π. με σκοπό να μπορείτε να τα αναζητείτε στην συνέχεια με τα ονόματά τους και να μεταφέρεστε με αυτόματο zoom σε αυτό που επιλέγετε.

Πόρτες, Παράθυρα, Ανοίγματα ZKKP:  Πρόκειται για τα Views που δημιουργούνται κατά τις εντολές των Κατόψεων  ZKKP διαστασιολόγησης και αρίθμησης Ανοιγμάτων  με σκοπό να μπορείτε να τα αναζητείτε στην συνέχεια με τα ονόματά τους και να μεταφέρεστε με αυτόματο zoom σε αυτό που επιλέγετε.

Απόψεις Σχεδίου ZVM:  Πρόκειται για την εντολή όπου μετακινήστε στην οθόνη με το ποντίκι και αποθηκεύετε διάφορες περιοχές του σχεδίου υπό τύπο εμφάνισης (View) τις οποίες μπορείτε να ανακαλείτε με την εντολή ZVV.

Όλα τα Views:  Εισάγονται όλα ακόμη και αυτά που δεν έχουν σχέση με τις παραπάνω εντολές αλλά έχουν δημιουργηθεί στο Σχέδιο που επιλέξατε.

 

Στην συνέχεια εμφανίζονται μηνύματα που σας ενημερώνουν για τα αρχεία.

Αν π.χ. το Σχέδιό σας στο οποίο εισάγετε τα View λέγετε A_RTW_DD.dwg:

Κολόνες ZVK

Πόρτες, Παράθυρα, Ανοίγματα ZKKP

Απόψεις Σχεδίου ZVM

Και ενημερώνεστε για τον αριθμό των Views Που εισάχθηκαν στο Σχέδιο.

Τέλος ανοίγει καρτέλα με τα Views Που εισάχθηκαν:

ZVIM

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@