Ευθυγράμμιση κειμένων κατά τον άξονα Χ ή Υ.   Τα κείμενα που επιλέγονται για ευθυγράμμιση μετακινούνται (από το σημείο εισαγωγής τους) μόνο κατά Χ ή Υ, ανάλογα με τον επιθυμητό άξονα.

ETT

Ευθυγράμμιση Κειμένων

Ευθυγράμμιση Κειμένων ETT

Απόσταση Γραμμών Κειμένου KTT

Προσθήκη Κενών KN

Διαγραφή κενών Κειμένων TT0

Κείμενα

Συνέχεια Κειμένου από κάτω... STT

Επεξεργαστής Κειμένων TTT

Εισαγωγή Κειμένου από Αρχείο F2T

Εξαγωγή Κειμένου σε Αρχείο T2F

Μετατροπή Text σε Mtext TTMT

Αλλαγή Κειμένου DDE

Υπόμνημα Text ZYPTT

Command: ΕΤΤ        Επιλέξτε Σημείο του Άξονα Ευθυγράμμισης :

Επιλέξτε διεύθυνση ευθυγράμμισης (ΟΡ. ή ΚΑΘ.) :

Επιλέξτε 2ο σημείο στην οθόνη που να καθορίζει την διεύθυνση του άξονα.

Σημ.: Η εντολή σε αυτό το σημείο λειτουργεί μόνο με Ortho -> ON διότι αφορά ευθυγράμμιση μόνο κατά Χ ή μόνο κατά Υ.

Επιλέξτε τα  T E X T  για ΟΡ. ή ΚΑΘ. ευθυγράμμιση :  Select objects :

Επιλέγετε τα Κείμενα που θέλετε να ευθυγραμμιστούν στον άξονα ευθυγράμμισης.

Σημειώσεις :

Τα κείμενα που επιλέγετε μετακινούνται κατά Χ ή Υ χωρίς να αλλάζουν την αρχική τους στοίχιση (Justify) Left, Right, Center κ.λπ.

 

** Το όνομα της εντολής ETT έχει προκύψει σαν συντομογραφία του «Ευθυγράμμιση TexT».

Xρήση Εντολής :

Η εντολή λειτουργεί σε όσα κείμενα διαφορετικού τύπου επιλέξετε.

Συμβουλές :

Αν θέλετε τα κείμενα να αποκτήσουν και την ίδια στοίχιση (Justify) κατά την ευθυγράμμιση να τα επιλέξετε πριν την ευθυγράμμιση και να ορίσετε το κοινό Justify και μετά να τρέξετε την εντολή.

Επιλέγετε ένα σημείο στην οθόνη που αποτελεί το αρχικό σημείο για την σχεδίαση της θέσης του Άξονα Ευθυγράμμισης.

OK...από τα 5 κείμενα ευθυγραμμίσθηκαν τα 5.   ΕΤΤ

Αναγραφή νέας γραμμής κειμένου (Text) κάτω από υφιστάμενο με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Αρχή σελίδας

STT

Συνέχεια Κειμένου από κάτω...

Command: SΤΤ      Διάλεξε Κείμενο που θέλεις να συνεχίσεις από κάτω :

Νέο Κείμενο :    Enter text :

Γράφετε όσες νέες Γραμμές Κειμένου επιθυμείτε.

Για κάθε νέα γραμμή πατάτε Enter.

Σημειώσεις :

Από το κείμενο που επιλέγετε να συνεχίσετε από κάτω τηρούνται για την νέα γραμμή κειμένου το ίδιο Layer, Color, TextStyle, Justify, TextHeight, Rotation και Width Factor.

Το νέο κείμενο τοποθετείται στην σωστή απόσταση (μεταξύ γραμμών κειμένων) από το αρχικό επιλεγμένο.

 

** Το όνομα της εντολής STT έχει προκύψει σαν συντομογραφία του «Συνέχεια TexT».

Xρήση Εντολής :

Όταν η εντολή χρησιμοποιείται, εκτός από την ταχύτητα νέας σειράς κειμένου κάτω από άλλο, συμβάλλει και στην αποφυγή λαθών που είναι πιθανά στην αντιγραφή κειμένων και αντικατάσταση των δεδομένων τους.

Επιλέγετε το υπάρχον κείμενο κάτω από το οποίο θέλετε να γράψετε νέα γραμμή κειμένου με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Ορισμός απόστασης μεταξύ γραμμών υφιστάμενων κειμένων.

Αρχή σελίδας

KTT

Απόσταση Γραμμών Κειμένου

Τοποθέτηση διαφόρων γραμμών κειμένων του Σχεδίου στην τυπική απόσταση μεταξύ τους ή σε αποστάσεις κατ’ επιλογή.

Command: KΤΤ

Επιλέξτε τις σειρές Text που θα αλλάξει η απόσταση μεταξύ τους : Select objects :

Θέλετε απόσταση γραμμών Standard, Custom ή Επιλογή σταδιακά ?  Standard/Custom/Epilogi  <Standard> :

Σημειώσεις :

Η εντολή καταγράφει την τελευταία χρησιμοποιημένη απόσταση οπότε μπορείτε να ορίσετε ίδιες και τις αποστάσεις άλλων γραμμών κειμένων.

Η εντολή εκτελείται μόνο σε αντικείμενα Text.

**Η ονομασία της εντολής ΚΤΤ έχει προκύψει σαν συντομογραφία του «Κάθετες αποστάσεις γραμμών TexT».

Xρήση Εντολής :

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου στο Σχέδιο υπάρχει ανάγκη τακτοποίησης των αποστάσεων των γραμμών κειμένων κατά την έννοια της παραγράφου για λόγους ευκρίνειας και τάξης.

Συμβουλές :

Η επιλογή της εντολής “E” είναι χρήσιμη και στο να γεμίζουν άδειες περιοχές του Σχεδίου με την ανάλογη απόσταση των κειμένων.

Επιλέγετε όσα κείμενα θέλετε να αποκτήσουν μεταξύ τους ορισμένη απόσταση (κατά την παράγραφο).

Σημ.: Τελειώνετε την επιλογή με Enter ή δεξί κλικ.

Έχετε τις εξής επιλογές:

Standard: Τυπική απόσταση γραμμών κειμένων του AutoCAD (Εξαρτάται από το Text Height των κειμένων).

Custom: Ορίζεται απόσταση που δίνεται εσείς είτε με αριθμό είτε με μέτρηση απόστασης στην οθόνη.

Επιλογή: Έχετε την δυνατότητα σταδιακής αύξησης ή μείωσης της απόστασης των γραμμών κειμένων μεταξύ τους.

 

Για τις παραπάνω επιλογές πληκτρολογείτε S, C , Ε ή Enter για την προτεινόμενη τελευταία επιλογή σας.

 

Στην περίπτωση που επιλέξετε Ε ακολουθούν τα παρακάτω:

Θέλετε Αύξηση απόστασης, Μείωση ή Έξοδο ?  <Α/Μ/Ε>  <Α> :

Πατώντας συνεχώς Α ή Μ ή Enter παρακολουθείτε την σταδιακή αυξομείωση των αποστάσεων των γραμμών κειμένων μεταξύ τους.

 

Με Ε (έξοδος) τελειώνετε την εντολή.

Αρχή σελίδας

KN

Προσθήκη Κενών

Προσθήκη κενών (Space) ανάμεσα σε κάθε ψηφίο κάθε λέξης μίας φράσης.

Command: KN     Επιλέξτε TEXT για αραίωση με κενά :

Σταδιακή αύξηση ή μείωση μήκους μίας φράσης (κειμένου μορφής Text) που επιλέγετε στο Σχέδιο.

Σημειώσεις :

Την 1η φορά που εκτελείται η εντολή σε μία φράση τότε προστίθεται 1 κενό (space) ανάμεσα σε κάθε γράμμα κάθε λέξης της φράσης και περισσότερα κενά ανάμεσα στις λέξεις.

Αν η εντολή εκτελεστεί σε φράση που τα γράμματα κάθε λέξης της φράσης χωρίζονται μεταξύ τους με κενά τότε προστίθενται παραπάνω από 1 κενά κάθε φορά που τρέχετε την εντολή.

Xρήση Εντολής :

Συνήθως η εντολή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μεμονωμένων λέξεων ή φράσεων που αποτελούνται από 2 ή 3 λέξεις.

Σε μεγαλύτερες φράσεις η προσθήκη κενών καθιστά δύσκολη την ανάγνωσή τους.

 

**H ονομασία της εντολής KN έχει προκύψει σαν συντομογραφία του ΚεΝά”.

Συμβουλές :

Αν προσθέτετε κενά σε φράσεις με παραπάνω από 1 λέξεις τότε έχετε καλύτερο αποτέλεσμα αν στην αρχική φράση οι λέξεις χωρίζονται με 2 κενά (space) μεταξύ τους.

 

Για να αφαιρέσετε κενά από φράση ή να αντικαταστήσετε π.χ. τα 3 κενά με 1) χρησιμοποιήστε την εντολή ΤΤΤ.

Να συνεχίσει η αραίωση με κενά ? [U=Αφαίρεση]  U/Y/Ν  <N> :

Επιλέγετε την φράση (κείμενο μορφής Text) που θέλετε να προστεθούν κενά.

Έχουν ήδη προστεθεί κενά και έχετε και τις εξής επιλογές:

U: Αφαίρεση κενών που προστέθηκαν με την εντολή. (Η επιλογή αυτή λειτουργεί μόνο εφ’ όσον έχετε πατήσει μία φορά “Y” μετά την 1η προσθήκη κενών.)

 

Υ: Συνέχεια της προσθήκης κενών στην φράση (μεγαλύτερη αραίωση).

 

Ν: Τέλος εντολής.

Αρχή σελίδας

TT0

Διαγραφή κενών Κειμένων

Διαγραφή αντικειμένων Text, Mtext, Arctext, Rtext χωρίς περιεχόμενο.

Command: TT0

Τα κενά Text, Mtext, Rtext και Arctext είναι αντικείμενα στο Σχέδιο που δεν είναι εμφανή διότι έχει αφαιρεθεί το περιεχόμενό τους. Τα αντικείμενα αυτά προκύπτουν όταν π.χ. γίνεται cut το περιεχόμενό τους για αντιγραφή σε κάποια άλλη φράση.

Τα αντικείμενα αυτά παραμένουν στο Σχέδιο και υπάρχει δυνατότητα διαγραφής τους με αυτή την εντολή.

Σημειώσεις :

Όταν η εντολή τελειώνει γράφοντας “ OK... τίποτα     TT0.” αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχαν αντικείμενα Text, Mtext, Rtext, Arctext χωρίς περιεχόμενο στο Σχέδιο.

Xρήση Εντολής :

Για ελάφρυνση του Σχεδίου και αποφυγή ασαφειών που δημιουργούνται όταν τρέχετε άλλες εντολές για κείμενα στις οποίες συμμετέχουν και αυτά που δεν έχουν περιεχόμενο.

Τα κείμενα χωρίς περιεχόμενο ενώ δεν είναι ορατά στην οθόνη μπορούν να επιλεγούν κατά την διάρκεια κάποιας εντολής με : Select objects -> All.

Συμβουλές :

Να εκτελείτε συχνά αυτήν την εντολή σε δικά σας Σχέδια αλλά και όταν λαμβάνετε Σχέδια από άλλους.

Οι φράσεις που αποτελούνται μόνο από κενά (space) επίσης δεν είναι ορατά στην οθόνη και προτείνεται να σβήσουν και αυτά.

Command: ΟΚ...  Από τα 15 επιλεγμένα --> σβήστηκαν 5 Text, 2 Mtext,    1 Rtext, 0 ArcText που δεν είχαν περιεχόμενο.   ΤΤ0

Η εντολή κατά την εκτέλεσή της επιλέγει όλα τα κείμενα του Σχεδίου και από αυτά διαγράφονται όσα δεν έχουν περιεχόμενο.

Αρχή σελίδας

TTT

Επεξεργαστής Κειμένων

Επεξεργασία κειμένων Text, Mtext, ArcText συνολικά ή μεμονωμένα.

Command: TΤΤ

Μετατροπή κεφαλαίων - μικρών, υπογράμμιση, προσθήκη κειμένου δεξιά - αριστερά, μετάφραση greeklish, εύρεση αντικατάσταση χαρακτήρων ή φράσης, αλλαγή ύψους γραμμάτων, Color, Style, Layer κ.λ.π.

Σημειώσεις :

Όταν είστε στην επιλογή 2. Συνολικά πάλι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα βελάκια “<< >>“ για περιήγηση στην Λίστα και το “zoom” για ανεύρεση της φάσης στην οθόνη.

Στην Λίστα επιλεγμένων Κειμένων τα Mtext με περισσότερους από 250 χαρακτήρες δεν εμφανίζονται.

Xρήση Εντολής :

Μαζικές διορθώσεις κειμένων, προσθήκη ή αφαίρεση φράσης σε πολλά κείμενα ταυτόχρονα και έλεγχος μαζικής επεξεργασίας.

Συμβουλές :

Τις πρώτες φορές που χρησιμοποιείτε την εντολή προτείνεται να κάνετε απλά παραδείγματα ώστε να εξοικειωθείτε με την επεξεργασία φράσεων στο κομμάτι σύνθετων αναζητήσεων και αντικαταστάσεων.

Find it

Όσα κείμενα συμπίπτουν με την φράση που έχετε πληκτρολογήσει στο πεδίο “Search” , εμφανίζονται πρώτα στην Λίστα επιλεγμένων κειμένων στο δεξί τμήμα του Επεξεργαστή και ταυτόχρονα ενημερώνεστε για τον αριθμό τους.

Μπορείτε να χρησιμοποιείται και σύνθετες φράσεις αναζήτησης χρησιμοποιώντας Wild-cards όπως:

Π.χ. Αν θέλετε να αναζητήσετε όσα κείμενα αρχίζουν από Υπομπορείτε να πληκτρολογήσετε “Yπο*στο πεδίο Search και πατώντας Find it στην Λίστα κειμένων θα εμφανιστούν πρώτες φράσεις όπως Υπόγειο”, “Υπό αναθεώρησηκ.λ.π.

Περισσότερα για τα Wild-Cards βλέπε παρακάτω στο “Tip”.

Tip...

Επιλέξτε τα  Τ Ε Χ Τ  για Επεξεργασία :    Select objects :

Εμφανίζονται με την σειρά τα κείμενα της Λίστας στο πεδίο Κείμενο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε το καθένα ξεχωριστά.

  <<       >>

Μεταφέρεστε στην οθόνη σχεδίασης με zoom γύρω από την φράση που έχετε επιλέξει στο πεδίο Κείμενο”. Αν έχετε κάνει αλλαγές στην φράση τότε καταχωρούνται αυτές οι αλλαγές και τις βλέπετε στην οθόνη.

 

zoom +

Επιλέγετε τα Text, Mtext ή Arctext που θέλετε να συμμετέχουν στις αλλαγές που θα κάνετε με την εντολή.

Η επιλογή τελειώνει πατώντας Enter ή δεξί κλικ.

Εφ’ όσον επιλέξετε κείμενα από το Σχέδιο ανοίγει το παράθυρο του Επεξεργαστή. Για να ανοίξουν οι επιλογές επεξεργασίας πρέπει να επιλέξετε αν θα επεξεργαστείτε τα κείμενα θα τα επεξεργαστείτε Μεμονωμένα το καθένα ή όλα Συνολικά.

Αν έχετε επιλέξει μεγάλο αριθμό κειμένων περιμένετε μέχρι να φορτωθεί η Λίστα κειμένων στο δεξί τμήμα του επεξεργαστή.

Έχετε την δυνατότητα να αλλάζετε κάθε κείμενο ξεχωριστά με τις δικές σας διορθώσεις, να εντοπίζετε κάθε κείμενο στην οθόνη Σχεδίασης και να αναζητείτε φράσεις στην Λίστα επιλεγμένων κειμένων.

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές ταυτόχρονα σε όλα τα κείμενα της Λίστας κειμένων. Οι αλλαγές αυτές θα καταχωρηθούν αφού πατήσετε ΟΚ και βγείτε από τον Επεξεργαστή.

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε φράση που έχετε επιλέξει από την Λίστα κειμένων ή έχει εμφανιστεί πατώντας τα βελάκια.

Οι όποιες αλλαγές στην φράση καταχωρούνται όταν επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο κουμπί ή πεδίο του Επεξεργαστή.

Στην Λίστα οι αλλαγές εμφανίζονται πατώντας Ανανέωση Λίστας”.

Οι αλλαγές που έχουν καταχωρηθεί δεν αναιρούνται με το Cancel του Επεξεργαστή.

Αν έχετε κάνει αλλαγές που θέλετε να αναιρέσετε, βγαίνοντας από τον Επεξεργαστή πατήστε Undo.

Κείμενο:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Όλα τα αλφαβητικά ψηφία των φράσεων μετατρέπονται σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ (οι τόνοι παραμένουν).

Μικρά: Όλα τα αλφαβητικά ψηφία των φράσεων μετατρέπονται σε ΜΙΚΡΑ.

διάμετρος: Προστίθεται το σύμβολο της διαμέτρου στην αρχή κάθε φράσης. ( Ø )

μοίρες: Προστίθεται το σύμβολο των μοιρών στο τέλος κάθε φράσης. ( ° )

υπεργράμμιση: Κάθε φράση υπεργραμμίζεται. (προστίθεται στην αρχή %%o)

υποργράμμιση: Κάθε φράση υποργραμμίζεται. (προστίθεται στην αρχή %%u)

+/- : Προστίθεται το σύμβολο ± στην αρχή κάθε φράσης. (%%p)

% : Προστίθεται το σύμβολο % στο τέλος κάθε φράσης. (%%%)

Προσθήκη κειμένου Αριστ. : Προστίθεται όποια φράση πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο στην αρχή κάθε φράσης.

Προσθήκη κειμένου Δεξιά : Προστίθεται όποια φράση πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο στο τέλος κάθε φράσης.

Μετάφρ. : Αλλαγή χαρακτήρων από αγγλικούς σε ελληνικούς και το αντίθετο κατά την λογική του πληκτρολογίου υπολογιστή ή αντικατάσταση των χαρακτήρων Unicode.

Π.χ. Η φράση “Ypomnhma Sxedioy” αλλάζει σε Υπομνημα Σχεδιουαν επιλέξουμε την Μετάφραση : "Greeklish. -> Ελλ." ή του "U+00C1" σε "Α" αν επιλέξετε "UGreek16 -> True".

Αναζήτηση και αντικατάσταση μεμονωμένων λέξεων ή φράσεων στα κείμενα που έχετε επιλέξει με την εντολή.

Αλλαγή χαρακτήρων και μέσα σε φράση: Αν π.χ. θέλετε να αντικαταστήσετε την λέξη λεπτομέρειαμε την λέξηΛεπτομέρειααν δεν επιλέξετε το πεδίο “..και μέσα σε φράσητότε η αλλαγή θα γίνει μόνο στα κείμενα που αποτελούνται μόνο από την λέξη λεπτομέρεια”, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα αλλάξει η λέξη λεπτομέρειασε όλα τα κείμενα σε όποια θέση και αν βρίσκεται.

Αλλαγή του: Εδώ εισάγετε την λέξη ή την φράση που θέλετε να αλλάξει. Μπορείτε να εισάγετε και χαρακτήρες Wild-cards για σύνθετες αναζητήσεις.

Σημ.: Κεφαλαία και μικρά λαμβάνονται ως διαφορετικά.

με το: Στο πεδίο αυτό εισάγετε την λέξη ή φράση αντικατάστασης. Αν το αφήσετε κενό τότε οι λέξεις ή φράσεις για αλλαγή αφαιρούνται από τα κείμενα.

Στο πεδίο αντικατάστασης δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε χαρακτήρες Wild-cards διότι λαμβάνονται σαν κανονικά γράμματα κατά την αντικατάσταση.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε νέο ύψος για όλα τα κείμενα ή με το “>>“ να επιλέξετε κάποιο κείμενο στην οθόνη σχεδίασης για αναγραφή του ύψους του.

Color: Επιλέγετε χρώμα για όλα τα επιλεγμένα κείμενα.

Style: Επιλέγετε Text Style από τα υπάρχοντα του Σχεδίου για όλα τα επιλεγμένα κείμενα.

Layer: Επιλέγετε Layer για όλα τα επιλεγμένα κείμενα.

OK: Κλείνει ο Επεξεργαστής και εκτελούνται οι αλλαγές που έχετε επιλέξει Συνολικά.

Cancel: Κλείνει ο Επεξεργαστής και δεν εκτελούνται αλλαγές.

Αν έχετε κάνει αλλαγές στα κείμενα με την επιλογή 1. Μεμονωμένα, αυτές δεν αναιρούνται με το Cancel. Αν θέλετε να τις αναιρέσετε πατήστε Undo αφού κλείσει ο Επεξεργαστής.

Αρχή σελίδας

F2T

Εισαγωγή Κειμένου από Αρχείο

Επιλέγετε αρχείο και αυτό εισάγεται υπό μορφή κειμένου στην οθόνη.

Command: F2T

Αρχεία τύπου *.txt, *csv, *.xls, *.doc, *.rtf, *.dat κ.λ.π. μπορούν να εισαχθούν στην οθόνη Σχεδίασης σε μορφή Text ή Mtext σε γραμματοσειρά grsdtopo1 και μέγεθος ανάλογο της κλίμακας εκτύπωσης (για σημειώσεις Υπομνήματος).

Σημειώσεις :

Η ονομασία της εντολής F2T έχει προκύψει ως συντομογραφία του File to Text”.

Xρήση Εντολής :

Εύκολη εισαγωγή εξωτερικών αρχείων κειμένων στο AutoCAD σε μορφή Text ή Mtext και σε μέγεθος εκτύπωσης ανάλογο με την κλίμακα.

Συμβουλές :

Κατά την εισαγωγή αρχείων από MsWord ή Excel προτιμάτε τα αρχεία να έχουν απλές ρυθμίσεις και όχι μακροεντολές ή σύνθετες εξισώσεις.

Επιλέξτε σημείο αρχής αναγραφής των Γραμμών του Αρχείου ‘ARXEIO_KEIMENOY :

ή

Επιλέξτε 1ο και 2ο σημείο περιοχής Mtext :

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει το αρχείο να εισαχθεί σαν απλό Text τότε επιλέγετε 1 σημείο στην οθόνη και από εκεί και κάτω γράφεται το αρχείο.

Αν έχετε επιλέξει Mtext τότε επιλέγετε 2 σημεία που καθορίζουν το πλάτος αναγραφής του αρχείου ως Mtext στην οθόνη.

Επιλέγετε οποιοδήποτε αρχείο που θέλετε να εισαχθεί στο AutoCAD στην οθόνη σχεδίασης υπό μορφή κειμένου.

Δώστε το Layer για ‘Εισαγωγή Κειμένου’ [Text] :

Θέλετε το αρχείο να εισαχθεί σε γραμμές Text ή σε Mtext ?  Text/Mtext  <Text> :

Τ: Το αρχείο εισάγεται σε γραμμές απλού Text.

M: Το αρχείο εισάγεται σε μορφή Mtext.

Λεπτομέρειες: Επιλογή Layer

Εφ’ όσον επιλέξετε το αρχείο για εισαγωγή αυτό ανοίγει (με το πρόγραμμα που το δημιούργησε) ώστε να έχετε την δυνατότητα προεπισκόπησης ή αλλαγών προ της εισαγωγής του στο Σχέδιο.

Αφού τελειώσετε με την επισκόπηση του αρχείου ή τις αλλαγές προτείνεται να το κλείνετε πριν την συνέχιση της εντολής.

Αρχή σελίδας

T2F

Εξαγωγή Κειμένου σε Αρχείο

Εξαγωγή επιλεγμένων κειμένων από το Σχέδιο σε αρχείο της επιλογής σας.

Command: T2F  

Επιλέγετε Text, Mtext, ArcText από την οθόνη σχεδίασης του AutoCAD και έχετε την δυνατότητα να εξάγετε σε αρχείο τα κείμενα αυτούσια ή στο τέλος το καθενός να αναγράφονται και οι συντεταγμένες του.

Τα κείμενα εξάγονται κατά σειρά της τεταγμένης ώστε όσα είναι σε σειρά ανάγνωσης να εξάγονται έτσι και στο αρχείο.

Σημειώσεις :

Όταν εξάγετε το περιεχόμενο των κειμένων του Σχεδίου σε αρχεία MsWord (*.doc) ή Excel (*.xls) τα αρχείο εξαγωγής είναι της μορφής Κείμενο οριοθετημένο με Tab (txt)”. Αν θέλετε μπορείτε μετά το άνοιγμα του αρχείου να το σώσετε σε κανονική μορφή doc ή xls.

 

**Η ονομασία της εντολής T2F έχει προκύψει ως συντομογραφία του Text to File”.

Xρήση Εντολής :

Εκτός οποιασδήποτε άλλης ανάγκης εξαγωγής περιεχομένων κειμένων σε αρχείο μπορείτε να εξάγετε τα Text σε αρχείο MsWord (*.doc) και να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο των κειμένων του Σχεδίου. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να εξάγετε και τις συντεταγμένες κάθε κειμένου ώστε να μπορείτε να το αναζητήσετε στην οθόνη για διόρθωση ή μετά την εξαγωγή να έχετε ανοιχτό τον επεξεργαστή (ΤΤΤ) κειμένων και με την βοήθεια του “Find it” να διορθώνετε τα κείμενα.

Συμβουλές :

Το παρόν πρόγραμμα SDBOX έχει πολλές δυνατότητες εξαγωγής αρχείων από το Σχέδιο και για λόγους εύκολης αναζήτησης αυτών των αρχείων προτείνεται να επιλέγετε σαφείς ονομασίες των αρχείων που εξάγετε όσο μεγάλες και αν είναι.

Να ανοίξει το Αρχείο που καταγράφηκαν τα κείμενα ?  Y/N  <Y>:

Εφ’ όσον τελειώσει η καταγραφή σε αρχείο μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο να ανοίξει αυτόματα ώστε να έχετε δυνατότητα να το διαχειριστείτε.

Το αρχείο ανοίγει με το αντίστοιχο πρόγραμμα ανάλογα με την κατάληξη που έχετε Δώστε κατά την δημιουργία του.

Επιλέξτε τα  Κ ε ί μ ε ν α  για Εξαγωγή σε αρχείο :    Select Objects :

Επιλέγετε τα Text, Mtext, Arctext των οποίων το περιεχόμενο θέλετε να εξαχθεί σε αρχείο.

Τα Text και Arctext εξάγονται κατά σειρά της τεταγμένης (Υ).

Τα Mtext εξάγονται με το περιεχόμενό τους όπως είναι γραμμένο στην οθόνη.

Ναι

Στο τέλος κάθε γραμμής κειμένου Text ή στο τέλος κάθε Mtext αναγράφονται και οι συντεταγμένες εισαγωγής του.

Όχι

Τα κείμενα εξάγονται αυτούσια.

Save

Επιλέγετε το αρχείο στο οποίο θα εξαχθούν τα περιεχόμενα των Text που επιλέξατε. Αν το αρχείο υπάρχει ήδη το περιεχόμενό του θα αντικατασταθεί.

Cancel

Τέλος της εντολής. Δεν πραγματοποιείται εξαγωγή.

Αρχή σελίδας

TTMT

Μετατροπή Text σε Mtext

Ένωση απλών γραμμών Text σε ένα Mtext.

Command: TTMT

Eπιλέξτε τις σειρές Text θα γίνουν Mtext :       Select objects :

Όταν έχετε σειρές απλού Text στην οθόνη και θέλετε να τα ενώσετε σε μία παράγραφο τότε τα επιλέγετε όλα και αυτά δημιουργούν ένα Mtext που μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα.

Σημειώσεις :

Το Mtext που δημιουργείται έχει το μήκος της μεγαλύτερης σειράς από τα αρχικά Text και ύψος όσες οι σειρές που έχετε επιλέξει.

Τα κείμενα στο Mtext γράφονται κατά την σειρά της τεταγμένης Υ του καθενός.

 

**H ονομασία της εντολής ΤΤΜΤ έχει προκύψει σαν συντομογραφία του Text To MtexT”.

Xρήση Εντολής :

Στις περιπτώσεις που θέλετε να κάνετε αλλαγές σε σειρές κειμένων και να διατηρείται το πλάτος της παραγράφου (αποφεύγοντας τα Cut & Paste).

Συμβουλές :

Αν οι σειρές που επιλέγετε να μετατραπούν σε Mtext αποτελούν μία πρόταση μεταξύ τους τότε εφ’ όσον δημιουργηθεί το Mtext προτείνεται να ενοποιείτε τις προτάσεις (με Backspace ή Delete) ώστε η παράγραφοι να λειτουργούν σωστά στο μήκος του Mtext.

Επιλέγετε τις σειρές απλού Text που θέλετε να αποτελέσουν ένα Mtext.

Command:    ΟΚ... Από τα 3 Texts --> έγινε 1 Mtext 3 σειρών.   ΤΤΜΤ

Το Metxt που δημιουργήθηκε έχει τα χαρακτηριστική της 1ης σειράς απλού Text ως προς ύψος γραμμάτων, γραμματοσειράς, Layer, Color κ.λ.π.

Επεξεργασία περιεχομένων, Κειμένων (Text, Mtext), Attributes ενός Block, τιμών διαστάσεων (Dimensions) και Rtext.

Αρχή σελίδας

DDE

Αλλαγή κειμένων Block

Η εντολή δημιουργήθηκε αρχικά για το Acad 2000 με σκοπό να είναι η ίδια εντολή που επεξεργάζεται περιεχόμενα Κειμένων, Block και Dimension.

Αρχή σελίδας

ZYPTT

Υπόμνημα Τύπων Κειμένων

Υπόμνημα όσων τύπων Text, Mtext και Rtext επιλεγούν από το Σχέδιο.

Δημιουργείται μία Λίστα στην οθόνη (υπό μορφή υπομνήματος ) όπου εμφανίζονται οι διάφοροι τύποι κειμένων υπάρχουν στο Σχέδιο ανάλογα με το TextStyle, Color, μέγεθος, Layer, κλ.π. και επεξηγήσεις που έχετε Δώστε σε αρχείο με τις εντολές ZYPTT1 ή ZYPTT2.

Εξυπηρετεί συνήθως τις περιπτώσεις όπου τα κείμενα του Σχεδίου είναι οργανωμένα με διαφορετικά χρώματα και Text Styles ανά κατηγορία.

Αρχή σελίδας

Χαρακτήρες Τύπων Κειμένων ZZCHR

Αρχή σελίδας

ZZCHR

Χαρακτήρες Τύπων Κειμένων

Σχεδίαση όλων των χαρακτήρων επιλεγμένου TextStyle σε αντιστοιχία με το grsdtopo1.shx και αναγραφή του αριθμού κάθε χαρακτήρα.  

Η εντολή δημιουργήθηκε για τις ανάγκες σχεδίασης νέων Text Styles.

Μπορείτε να την χρησιμοποιείτε για να βλέπετε ποιους χαρακτήρες δεν διαβάζει κάποια γραμματοσειρά ή για να βλέπετε τον αριθμό κάποιων χαρακτήρων και να τους προσθέτετε σε φράσεις βάσει της παρακάτω οδηγίας:

 

Για να γράψετε τον χαρακτήρα  Alt  + 0 + αριθμό.

Σε αυτό το παράδειγμα με κόκκινο χρώμα εμφανίζεται η γραμματοσειρά που εξετάζεται και με πράσινο ο αριθμός κάθε χαρακτήρα.

 

Αν π.χ. θέλετε να προσθέσετε σε κάποια φράση τον εκθέτη 2 τότε πληκτρολογείτε:

 

Alt + 0178

 

Σημ.: Με γκρι χρώμα εμφανίζεται η γραμματοσειρά grsdtopo1 του προγράμματος που περιέχει όλους τους χαρακτήρες.

Την καρτέλα που ανοίγει για «επιλογή βάσει φίλτρων» μπορείτε να την απορρίπτετε με Esc και να συνεχίζετε την εντολή.

 

Αν έχετε ένα σύνολο Layer που περιέχουν τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά στην εντολή, τότε αν τα επιλέξετε από το πεδίο “Layer” της καρτέλας, μπορείτε γρήγορα να τα επανορίζετε σε κάθε νέα χρήση της εντολής πληκτρολογώντας απλώς «Υ» και Enter όταν ανοίγει η καρτέλα.

Την καρτέλα που ανοίγει για «επιλογή βάσει φίλτρων» μπορείτε να την απορρίπτετε με Esc και να συνεχίζετε την εντολή.

 

Αν έχετε ένα σύνολο Layer που περιέχουν τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά στην εντολή, τότε αν τα επιλέξετε από το πεδίο “Layer” της καρτέλας, μπορείτε γρήγορα να τα επανορίζετε σε κάθε νέα χρήση της εντολής πληκτρολογώντας απλώς «Υ» και Enter όταν ανοίγει η καρτέλα.

Την καρτέλα που ανοίγει για «επιλογή βάσει φίλτρων» μπορείτε να την απορρίπτετε με Esc και να συνεχίζετε την εντολή.

 

Αν έχετε ένα σύνολο Layer που περιέχουν τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά στην εντολή, τότε αν τα επιλέξετε από το πεδίο “Layer” της καρτέλας, μπορείτε γρήγορα να τα επανορίζετε σε κάθε νέα χρήση της εντολής πληκτρολογώντας απλώς «Υ» και Enter όταν ανοίγει η καρτέλα.

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@