Εμβαδομέτρηση-Κορυφές-πλευρές  (ZID, ZIDS,ZIK,ZIKS)

Επιλέγετε εσωτερικό σημείο εντός κλειστής περιοχής (ZID) ή επιλέγετε Pline ή ορίζετε επιφάνεια επιλέγοντας τα σημεία της (ZIDS), στην οποία σχεδιάζονται Block με ονομασία σε κάθε κορυφή, οι πλευρές και το εμβαδόν της και αντίστοιχος πίνακας.

Command: ZID      Επιλέξτε σημείο κοντά στην 1η κορυφή της περιοχής εμβαδομέτρησης [Enter= Select Pline]:

ZID: Επιλέγετε σημείο εντός της κλειστής περιοχής και κοντά στην κορυφή από όπου θέλετε να αρχίσει η αρίθμηση ή επιλέγετε Pline (και πάλι στην συνέχεια την αρχή αρίθμησης).

ZIDS: Επιλέγετε σημείο προς σημείο (κατά προτίμηση αριστερόστροφα) την περιοχή που θέλετε να εμβαδομετρήσετε.

περίμετρος : 198.054  ****Ε Μ Β Α Δ Ο Ν   = 2591.642 ****  5 κορυφές.

Θέλετε να συνεχίσετε με τις επιλογές εισαγωγής στοιχείων

εμβαδομέτρησης  ?    Y/N  <Yes>  :

Λεπτομέρειες για Layer

Από την παραπάνω καρτέλα ορίζεται τα στοιχεία των Block που θα εισαχθούν σε κάθε κορυφή.

Όλα τα προτεινόμενα Block, εκτός από την Attribute την αρίθμηση της κορυφής, έχουν και 2η Attribute όπου μπορείτε να γράψετε το υψόμετρο της κορυφής ή σημειώσεις (μάντρα, ανυλοποίητη κορυφή κ.λ.π.)

 

Τα 3 βασικά Block για κορυφές έχουν τις εξής διαφορές:

 

Μπορείτε ακόμη να κάνετε ρυθμίσεις για την αναγραφή του εμβαδού και των πλευρών.

 

Περιέχει 4 Layer (σημείο, κυκλάκι, attribute για αρίθμηση κορυφής και attribute για περιγραφή κορυφής).

 

Όλα τα παραπάνω είναι σε 1 Layer και δεν έχει κυκλάκι.

 

Περιλαμβάνει σε 1 Layer όσα και το πρώτο.

 

Αφού κλείσετε τις καρτέλες και επιλέξετε τα αντίστοιχα Layer, οι κορυφές και οι πλευρές εισάγονται αυτόματα και δίνετε και την τελική θέση αναγραφής του εμβαδού.

 

Αν υπάρχουν ήδη σχεδιασμένες κορυφές στην περιοχή που επιλέξατε το πρόγραμμα σας προτείνει να μην εισαχθούν και νέες στη θέση τους.

Η παραπάνω λειτουργία εξυπηρετεί την εμβαδομέτρηση όμορων περιοχών:

 

Αρχή σελίδας

Σημ.: Αν μάλιστα έχετε ήδη σχεδιασμένες τις κορυφές σε μια περιοχή μπορείτε, εκτελώντας την ZID να εισάγετε μόνο το εμβαδόν με την σειρά των κορυφών όπως αυτές είναι σχεδιασμένες χωρίς να εισαχθούν νέες.

 

Στην συνέχεια έχετε την δυνατότητα να εισάγετε πίνακα συν/νων κορυφών με Τίτλο της επιλογής σας, αριθμό κορυφών, περίμετρο και το εμβαδόν.

 

Κορυφές κτιρίου για Τοπογραφικό ή ΔΚ

Μπορείτε να εισάγετε κορυφές κτιρίου με τρεις τρόπους:

ΖΙΚ: Επιλέγετε εσωτερικό σημείο κλειστής περιοχής Κτιρίου όπου σχεδιάζονται Block με ονομασία σε κάθε κορυφή. (Η εισαγωγή και η αρίθμηση γίνονται αυτόματα).

ZIKS: Επιλέγετε σημεία Κτιρίου και σχεδιάζονται Block με ονομασία σε κάθε κορυφή. (Η εισαγωγή και η αρίθμηση γίνονται αυτόματα).

ZZK: Εισαγωγή Block κορυφών κτιρίου στο Σχέδιο με πολλαπλές δυνατότητες ονομασίας κατά την εισαγωγή και την σχεδίαση στην οθόνη (και δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο).

 

Για ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ: ZPIK

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@