Αναγραφή συν/νων σε σημεία (NNXY)

Επιλέγετε σημείο στην οθόνη και αναγράφονται οι συντεταγμένες του με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

 

Ο τρόπος αναγραφής ορίζεται στην καρτέλα της εντολής ΖΝΝ:

Επιλέγετε των Layer αναγραφής συντεταγμένων.

Αρχή σελίδας

Συντ. Μεγέθους (def.=1.0): Αφορά το μέγεθος των αναγραφόμενων συντεταγμένων.

Δεκαδικά αριθμού: Αφορά τα αναγραφόμενα δεκαδικά των συντεταγμένων.

Αναγραφή: Αφορά τον τρόπο αναγραφής των επιλεγμένων συντεταγμένων. Η αναγραφή χωρίζεται σε 5 βασικούς τύπους : Οριζόντια και κάθετα, Πάνω κάτω, Σε σειρά με κόμμα, Σε σειρά με κενό, Κουκίδα-γραμμή.

* Οριζόντια και κάθετα: Το Χ αναγράφεται κάθετα ενώ το Υ οριζόντια.

* Οριζ. και κάθετα XY: Προστίθεται Χ=και “Y=“ στις συντεταγμένες.

* Οριζ. και κάθετα XY μ.: Προστίθεται επίσης μστο τέλος κάθε αριθμού.

* Πάνω κάτω: Οι συντ/νες αναγράφονται σε 2 σειρές (το Χ στην πρώτη σειρά και το Υ στην δεύτερη.

* Πάνω κάτω ΧΥ: Προστίθεται Χ=και “Y=“ στις συντεταγμένες.

* Πάνω κάτω ΧΥ μ.: Προστίθεται επίσης μστο τέλος κάθε αριθμού.

* Σε σειρά με κόμμα: Οι συντ/νες αναγράφονται σε μία σειρά με κόμμα μεταξύ τους.

* Σε σειρά με κόμμα ΧΥ: Προστίθεται Χ=και “Y=“ στις συντεταγμένες.

* Σε σειρά με κόμμα ΧΥ μ.: Προστίθεται επίσης μστο τέλος κάθε αριθμού.

* Σε σειρά με κενό: Οι συντ/νες αναγράφονται σε μία σειρά με κενό μεταξύ τους.

* Σε σειρά με κενό ΧΥ: Προστίθεται Χ=και “Y=“ στις συντεταγμένες.

* Σε σειρά με κενό ΧΥ μ.: Προστίθεται επίσης μστο τέλος κάθε αριθμού.

* Κουκίδα γραμμή: Σχεδιάζεται κουκίδα στο σημείο και γραμμή μέχρι τις αναγραφόμενες συντ/νες/

* Κουκ. γραμ. ΧΥ: Προστίθεται Χ=και “Y=“ στις συντεταγμένες.

* Κουκ. γραμ. ΧΥ μ.: Προστίθεται επίσης μστο τέλος κάθε αριθμού.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις δίνετε 2 σημεία, το πρώτο για το σημείο των συντεταγμένων και το δεύτερο για την πλευρά αναγραφής.

Για τους τύπους Πάνω κάτω, Σε σειρά με κόμμα, Σε σειρά με κενό μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον τρόπο αναγραφής αν έχετε Ortho ON ή OFF κατά την επιλογή της πλευράς αναγραφής.

 

Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζονται με κόκκινη κουκίδα τα σημεία για αναγραφή συντεταγμένων  (1ο σημείο) και με μπλε βέλος η πλευρά αναγραφής (2ο σημείο):

Οριζόντια και κάθετα

Οριζ. και κάθετα XY

Οριζ. και κάθετα XY μ.:

Πάνω κάτω

Πάνω κάτω XY

Πάνω κάτω XY μ.:

Σε σειρά με κόμμα

Σε σειρά με κόμμα XY

Σε σειρά με κόμμα XY μ.:

Κουκίδα γραμμή

Κουκίδα γραμμή XY

Κουκίδα γραμμή XY μ.:

Επιλέξτε σημείο για συντεταγμένες   <U=Undo , ENTER=Exit> :

Δίνετε σημείο στην οθόνη για συντεταγμένες.

U=Undo: Διαγράφεται η τελευταία αναγραφή μετά την έναρξη της εντολής.

Enter=Exit: Τελειώνει η εντολή.

Πλευρά και θέση αναγραφής   <ENTER=Undo> :

Δίνετε 2ο σημείο στην οθόνη όπου καθορίζεται η θέση της αναγραφής.  Ανάλογα του Ortho ΟΝ ή OFF έχετε τις εξής δυνατότητες για αναγραφή:

* Πάνω και δεξιά από το σημείο

* Κάτω και δεξιά

* Κάτω και αριστερά

* Πάνω και αριστερά

* Στην ευθεία του σημείου και δεξιά

* Στην ευθεία του σημείου και αριστερά

* Κάθετα πάνω από το σημείο

* Κάθετα κάτω από το σημείο

Enter=Undo: Ακυρώνεται η επιλογή του 1ου σημείου και συνεχίζετε με νέο 1ο σημείο για αναγραφή συντεταγμένων.

 

Σημειώσεις :

Σε όλες τις περιπτώσεις αναγραφής οι συντεταγμένες αναγράφονται με κείμενα, οπότε μπορείτε μετά την εισαγωγή τους να τις επεξεργαστείτε μαζικά με την εντολή TTT για προσθήκη προθέματος ή επιθέματος, για αναζητήσεις και αντικαταστάσεις κ.λ.π.

Xρήση Εντολής :

Κάθε περίπτωση όπου χρειάζεται να αναγράψετε συντεταγμένες στο σχέδιο σε συγκεκριμένα σημεία. Συνήθεις τέτοιες περιπτώσεις είναι βασικά υποστυλώματα για αρχιτεκτονική μελέτη, σημεία εξάρτησης σχεδίων, πηγάδια-δεξαμενές κ.λ.π.

 

 

Συμβουλές :

Στις περιπτώσεις που απαιτείται μαζική αναγραφή συντεταγμένων (κορυφές ιδιοκτησίας, κορυφές πολυγωνομετρίας, κορυφές ΟΤ κ.λ.π. μπορείτε να εισάγετε πίνακες συντεταγμένων με τις ανάλογες εντολές.

 

Για περιπτώσεις σημείων για χάραξη μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εντολή ZZB.

 

 

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@