Γραμμές

Σχεδίαση ~150 διαφορετικών τύπων γραμμών για  Line ή Pline ή Arc με επιλογή είδους γραμμής.   Κατά την σχεδίαση μπορείτε να κατασκευάσετε σημεία, να τα πληκτρολογείτε, να δώσετε σειρά σημείων και να ενημερώνεστε για τρισδιάστατα σημεία.       To LineType Scale ορίζεται αυτόματα ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης.

ZLL

Σχεδίαση με επιλογή γραμμής

Σχεδίαση με επιλογή γραμμής ZLL

Βέλτιστη Ευθεία BLST

Ορθογώνιο με πλευρές και δνση ZDTT

Ορθογώνιο με 4 σημεία ZR4

Γραμμές με ίδιο Υ ή ίδιο Χ στα 2 άκρα GGY, GGX

Κάθετη σε σημείο Γραμμής... PP

3D κάθετη σε Γραμμή... 3DPP

Extend σε σημείο... ZEX

Αποκοπή τμήματος Γραμμής... ZCT

Συνολικό μήκος Γραμμής... GT

Επιμήκυνση Γραμμής... GD

Break σε 1 σημείο... Q1

Spline σε Polyline S2P

Αλλαγή φοράς Line Pline PLCO

Αλλαγή φοράς Spline SCO

Ένωση σε Polyline PLL

Polyline σε Τόξα P2A

Polyline σε Spline P2S

Polyline σε Γραμμές P2L

Εμφάνιση Polyline Εξομάλυνσης PSP

Κρύψιμο Polyline Εξομάλυνσης PHP

Προσθήκη Κορυφών Polyline ADDPP

Αφαίρεση Κορυφών Polyline DELPP

Εξαγωγή σημείων Line,2Dpline,Arc,Spline ZXGPT

Αποστάσεις από Αρχή σε Polyline ZZAPF

Υπόμνημα Γραμμών ZYPGR

Χιλιομετρικές Θέσεις Polyline ZZXTH

Λεπτομέρειες για Layer

Help

Σχεδίαση με πληκτρολόγηση σημείων:  Μπορείτε να επιλέξετε τα Block που θα μετέχουν στην εντολή και ποια Attribute περιέχει τους κωδικούς που θα πληκτρολογείτε κατά την διάρκεια Σχεδίασης.

Λεπτομέρειες

Ενημέρωση για 3D σημεία:  Αν επιλέξετε αυτό το πεδίο τότε κατά την διάρκεια σχεδίασης θα ενημερώνεστε όταν επιλέγετε σημείο που δεν έχει Ζ=0.00.

Κατά την διάρκεια σχεδίασης έχετε πολλές δυνατότητες κατασκευής σημείων.

Λεπτομέρειες

Custom Linetypes:

Μπορείτε να ορίσετε τύπους γραμμών με γράμματα της επιλογής σας.

 

Οι γραμμές αυτές είναι του τύπου :

Π.χ. για το γράμμα Α     ----- Α ----- Α ------

Αρχή σελίδας

GGY: Γραμμή με ίδιο Υ στα 2 άκρα:  Επιλέγετε ή γράφετε ή υπολογίζεται το επιθυμητό Υ και στην συνέχεια σχεδιάζονται γραμμές με Χ των σημείων που επιλέγετε και Υ το επιθυμητό.

GGX: Τα αντίστοιχα για το Χ.

Ακολουθεί παράδειγμα για την GGY.

GGY, GGX

Γραμμές με ίδιο Υ ή ίδιο Χ στα 2 άκρα

Αρχή σελίδας

Command: GRSY     Γράψτε ή επιλέξτε με σημείο το Y : [E=επιλογές]  <-20.5014> :

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το επιθυμητό Y ή να πληκτρολογήσετε Ε για επιλογές.

 

Αφού επιλέξετε το Υ στην συνέχεια επιλέγετε σημεία στην οθόνη και σχεδιάζονται γραμμές με Χ αυτό του κάθε σημείου και Υ το επιθυμητό.

 

Η εντολή είναι πολύ χρήσιμη κατά το σήκωμα Τομής ή Όψης.

BLST

Βέλτιστη Ευθεία

Αρχή σελίδας

Σχεδίαση βέλτιστης ευθείας δίνοντας τα σημεία από τα οποία θα περάσει το δυνατόν πλησιέστερα  μία γραμμή.

Command: BLST     Επιλέξτε το 1ο από τα σημεία για μέση ευθεία :

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΥΘΕΙΑ: 6 σημείων ΜΗΚΟΥΣ: 40.23 μ. maxΔ: 0.50 μ.‘BLST’

Δίνετε διαδοχικά τα σημεία που θα μετάσχουν στον υπολογισμό της βέλτιστης ευθείας.

Μπορείτε να κάνετε και Undo κατά την διάρκεια.

Αφού τελειώσετε ενημερώνεστε για τις ιδιότητες της ευθείας:

ZDTT

Ορθογώνιο με πλευρές και δνση

Αρχή σελίδας

Σχεδίαση ορθογωνίου σε οποιαδήποτε διεύθυνση πληκτρολογώντας ακόμα και μόνο τις πλευρές.

Δίνετε 2 σημεία (ή 1 και απόσταση για το 2ο) για την μία πλευρά του ορθογωνίου.

Αφού οριστεί ή 1η πλευρά σχεδιάζεται προσωρινή γραμμή απείρου μήκους σε κάθετη διεύθυνση και στην απόσταση που 1ου μήκους που δώσατε.

Μπορείτε να επιλέξετε το 2ο σημείου του ορθογωνίου επί αυτής της προσωρινής γραμμής ή να δώσετε το μήκος και θα σχεδιαστεί αυτόματα.

ZR4

Ορθογώνιο με 4 σημεία (ένα για κάθε πλευρά)

Αρχή σελίδας

Δίνετε ένα σημεία για κάθε πλευρά του ορθογωνίου και σχεδιάζεται Rectangle που περιλαμβάνει τα σημεία αυτά.

PP

Κάθετη σε σημείο Γραμμής...

Αρχή σελίδας

Κάθετη σε σημείο Γραμμής.   Διαδικασία:  α. Την πλευρά που θα σχεδιαστεί η γραμμή,  β. το σημείο στο οποίο θα σχεδιαστεί η κάθετη  και  γ. δίνετε το επιθυμητό μήκος της κάθετης γραμμής.

Command: PP   Π Λ Ε Υ Ρ Α νέας γραμμής ?  <ENTER=EXIT> :

Επιλέγετε την πλευρά που θα σχεδιαστεί η γραμμή.

Σ Η Μ Ε Ι Ο υπάρχουσας ? <ENTER=Undo>:

Επιλέγετε οποιοδήποτε σημείο σε υπάρχουσα γραμμή από το οποίο θα σχεδιαστεί η κάθετη στην πλευρά που επιλέξετε πριν.

Δώστε αριθμό ή απόσταση Μ Η Κ Ο Σ? <ENTER = ελεύθερο μήκος> :

Δίνετε το μήκος της γραμμής που θα σχεδιαστεί  (πληκτρολογώντας αριθμό ή με διάσταση στην οθόνη).

Αν πατήσετε Enter τότε το μήκος ορίζεται από την προβολή του πρώτου σημείου που επιλέξατε για πλευρά μέχρι την υπάρχουσα γραμμή.

3DPP

3D κάθετη σε Γραμμή...

Αρχή σελίδας

3D κάθετη σε Γραμμή.   Διαδικασία:  α. Την πλευρά που θα σχεδιαστεί η γραμμή,  β. το σημείο στο οποίο θα σχεδιαστεί η κάθετη,  γ. δίνετε το επιθυμητό μήκος της κάθετης γραμμής  και  δ. το Ζ της κάθετης.

Ισχύουν τα ίδια με την PP με την διαφορά ότι μπορείτε να δίνετε και Ζ για την νέα γραμμή.

ZEX

Extend σε σημείο...

Αρχή σελίδας

Επιλέγετε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη (όχι κατ' ανάγκη πάνω σε αντικείμενο) και μέχρι αυτό το σημείο επιμηκύνονται τα Lines, Polylines, Arcs κ.λ.π. που επιλέγετε στην συνέχεια.

ZCT

Αποκοπή τμήματος Γραμμής...

Αρχή σελίδας

Επιλέγετε σημείο κοπής πάνω σε Line, Polyline, Arc κ.λ.π. και στην συνέχεια την πλευρά που θα αφαιρεθεί.

GT

Συνολικό μήκος Γραμμής...

Αρχή σελίδας

Δίνετε με αριθμό ή διάσταση στην οθόνη το επιθυμητό μήκος και στην συνέχεια επιλέγετε τα αντικείμενα που θα αποκτήσουν αυτό το μήκος.

Το μήκος που δίνετε κάθε φορά αποθηκεύεται και προτείνεται σε κάθε νέα χρήση της εντολής.

Η εντολή αποτελεί εξειδικευμένη χρήση της εντολής Lengthen (Total) του AutoCAD.

GD

Επιμήκυνση Γραμμής...

Αρχή σελίδας

Δίνετε με αριθμό ή διάσταση στην οθόνη το επιθυμητό μήκος και στην συνέχεια επιλέγετε τα αντικείμενα που θα επιμηκυνθούν κατά αυτήν την απόσταση.

Το μήκος που δίνετε κάθε φορά αποθηκεύεται και προτείνεται σε κάθε νέα χρήση της εντολής.

Η εντολή αποτελεί εξειδικευμένη χρήση της εντολής Lengthen (Delta) του AutoCAD.

Q1

Break σε 1 σημείο...

Αρχή σελίδας

Επιλέγετε το αντικείμενο το οποίο τα διαχωριστεί σε δύο,   και στην συνέχεια οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη του οποίου η προβολή στο αντικείμενο θα είναι και το σημείο κοπής.

Η εντολή αποτελεί εξειδικευμένη χρήση της εντολής Break του AutoCAD.

PLL

Ένωση σε Polyline

Αρχή σελίδας

Επιλέγετε μέσω φίλτρων τα αντικείμενα που θα συνενωθούν σε ενιαίες Polylines.

Command: PLL

Αφού επιλέξετε αντικείμενα που θα ενωθούν σε Polylines ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα:

**** Από 669 αρχικά αντικείμ. => έγιναν 163  Polyline.    ...PLL

S2P

Spline σε Polyline

Αρχή σελίδας

Μετατροπή των επιλεγμένων Splines σε Polylines δυνατότητα διαμόρφωσης της πύκνωσης σημείων ανάμεσα στις κορυφές της αρχικής Spline.

Στο τέλος της εντολής μπορείτε να επιλέξετε αν οι αρχικές Splines θα παραμείνουν στο Σχέδιο ή θα διαγραφούν.

Η εντολή μπορεί να εκτελεστεί σε πολλές Splines ταυτόχρονα.

 

Τις Splines τις επιλέγετε και μέσω φίλτρων.

PLCO

Αλλαγή φοράς Line Pline

Αρχή σελίδας

Αλλαγή της φοράς σχεδίασης Line και Pline.  

Χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις που στην συνέχεια θα εκτελεστούν εντολές που σχετίζονται με το σημείο αρχής και την διεύθυνση σχεδίασης των αντικειμένων.

1

2

3

4

4

3

2

1

Στο τέλος της εντολής σχεδιάζεται ένα προσωρινό στίγμα στο σημείο αρχής του αντικειμένου για να έχετε εποπτεία της διεύθυνσης σχεδίασης.

SCO

Αλλαγή φοράς Spline

Αρχή σελίδας

Αλλαγή της φοράς σχεδίασης Spline.  

Χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις που στην συνέχεια θα εκτελεστούν εντολές που σχετίζονται με το σημείο αρχής των αντικειμένων.

Η εντολή μπορεί να εκτελεστεί σε πολλές Splines ταυτόχρονα.

Τις Splines τις επιλέγετε και μέσω φίλτρων.

P2A

Polyline σε Τόξα

Αρχή σελίδας

Μετατροπή Polyline σε Curve Fit.   

Οι επιλεγμένες Polyline επανασχεδιάζονται μόνο με τόξα ανάμεσα στις κορυφές. 

Μπορούν να επανέλθουν στην αρχικής τους μορφή με την εντολή P2L.

Στο τέλος της εντολής ενημερώστε για το σε πόσες Plines εκτελέστηκε η εντολή.

Η εντολή μπορεί να εκτελεστεί σε πολλές Plines ταυτόχρονα.

 

Τις Pines τις επιλέγετε και μέσω φίλτρων.

P2S

Polyline σε Spline

Αρχή σελίδας

Μετατροπή Polyline σε Spline Fit.    Οι επιλεγμένες Polyline εξομαλύνονται με Splines ανάμεσα στις κορυφές.  

Μπορούν να επανέλθουν στην αρχικής τους μορφή με την εντολή P2L.

Στο τέλος της εντολής ενημερώστε για το σε πόσες Plines εκτελέστηκε η εντολή.

Η εντολή μπορεί να εκτελεστεί σε πολλές Plines ταυτόχρονα.

 

Τις Pines τις επιλέγετε και μέσω φίλτρων.

P2L

Polyline σε Γραμμές

Αρχή σελίδας

Επανασχεδίαση Polyline με ευθεία τμήματα.

Στο τέλος της εντολής ενημερώστε για το σε πόσες Plines εκτελέστηκε η εντολή.

Η εντολή μπορεί να εκτελεστεί σε πολλές Plines ταυτόχρονα.

 

Τις Pines τις επιλέγετε και μέσω φίλτρων.

PSP

Εμφάνιση Polyline Εξομάλυνσης

Αρχή σελίδας

Εμφάνιση των αρχικών Polyline και των αποτελεσμάτων της εξομάλυνσης σε όσες Polyline έχει εκτελεστεί η εντολή P2S.

PHP

Κρύψιμο Polyline Εξομάλυνσης

Αρχή σελίδας

Απόκρυψη των αρχικών Polyline και εμφάνιση μόνο των αποτελεσμάτων της εξομάλυνσης σε όσες Polyline έχει εκτελεστεί η εντολή P2S.

 

Σημ.: Οι Polylines που εξομαλύνονται μπορούν να επανέλθουν στην αρχική μορφή με την εντολή P2L.

ADDPP

Προσθήκη Κορυφών Polyline

Αρχή σελίδας

Επιλέγετε σημείο οπουδήποτε στην οθόνη το οποίο προστίθεται ανάμεσα στις πιο κοντινές κορυφές LwPolyline η οποία παραμένει ενιαία.

Αν έχετε σχεδιάσει POLYLINE τότε πρέπει πρώτα να τρέξετε την CONVERTPOLY του AutoCAD για μετατροπή σε LWPOLYLINE. Αν θέλετε να σχεδιάζετε LwPolyline ορίστε το PLINETYPE σε 1.

DELPP

Αφαίρεση Κορυφών Polyline

Αρχή σελίδας

Επιλέγετε σημείο οπουδήποτε στην οθόνη και στην συνέχεια αφαιρείται η πιο κοντινή κορυφή LwPolyline σε αυτό το σημείο.

ZXGPT

Εξαγωγή σημείων Line,2Dpline,Arc,Spline

Αρχή σελίδας

Lines:  Εξάγονται τα σημεία αρχής και τέλους.  

Pline:  Εξάγονται οι κορυφές.  

Arc:  Eξάγονται σημεία αρχής και τέλους, το κέντρο και ενδιάμεσο σημείο στο μέσο του μήκους.  

Spline:  Εξάγονται τα σημεία των Fit Points.

Ως αρχείο εξαγωγής μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε αρχείο κειμένου ή Excel.

 

Έχετε δυνατότητα να δίνεται κωδικούς και αρίθμηση στα σημεία που εξάγονται.

Η εντολή εκτελείται σε πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα.

 

Τα αντικείμενα αυτά μπορείτε να τα επιλέγετε και μέσω φίλτρων.

Τα σημεία που εξάγονται είναι μοναδικά.  Δεν υπάρχουν διπλά σημεία.

Σημ.: Μπορείτε να εισάγετε αυτά τα σημεία στο Σχέδιο σαν Block με την εντολή ITAX.

ZZXTH

Χιλιομετρικές Θέσεις Polyline

Αρχή σελίδας

Εισαγωγή Block Χιλιομετρικών θέσεων σε επιλεγμένη Polyline.

To μέγεθος των Block ορίζεται αυτόματα ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης.

ZZAPF

Αποστάσεις από Αρχή σε Polyline

Αρχή σελίδας

Εισαγωγή αποστάσεων από την αρχή Polyline σε επιλεγμένα σημεία της.

Οι αποστάσεις γράφονται σαν κείμενο στην θέση που επιλέγετε ή μπορείτε να ορίσετε για κάθε μία να αναγράφεται στην Attribute ενός Block που επιλέγετε.

To text Height ορίζεται αυτόματα ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης.

ZYPGR

Υπόμνημα Γραμμών

Αρχή σελίδας

Υπόμνημα όσων τύπων Linetype γραμμικών αντικειμένων επιλεγούν από το Σχέδιο.

Δημιουργείται μία Λίστα στην οθόνη (υπό μορφή υπομνήματος ) όπου εμφανίζονται οι διάφοροι τύποι Γραμμών που έχετε επιλέξει ανάλογα με το Linetype, Scale, Layer, Color κ.λ.π. και επεξήγηση για κάθε διαφορετικό τύπο  Line, Pline, Mline, Xline, Ray, Spline, Arc, Circle, Ellipse, 3D Face και Region του Σχεδίου .

Αρχή σελίδας

Την καρτέλα που ανοίγει για «επιλογή βάσει φίλτρων» μπορείτε να την απορρίπτετε με Esc και να συνεχίζετε την εντολή.

 

Αν έχετε ένα σύνολο Layer που περιέχουν τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά στην εντολή, τότε αν τα επιλέξετε από το πεδίο “Layer” της καρτέλας, μπορείτε γρήγορα να τα επανορίζετε σε κάθε νέα χρήση της εντολής πληκτρολογώντας απλώς «Υ» και Enter όταν ανοίγει η καρτέλα.

Measure σε πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα ZMES

ZMES

Measure σε πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα.

Αρχή σελίδας

Ταυτόχρονη εκτέλεση της εντολής MEASURE με σημεία σε πολλά αντικείμενα.

Δυνατότητες:

* Επιλογή αντικειμένων με φίλτρα

* Επιλογή απόστασης εισαγωγής σημείων με διάσταση στην οθόνη ή αριθμό

* Επιλογή Layer (υπάρχον ή νέο) εισαγωγής των σημείων.

Στο τέλος  ενημερώνεστε για αριθμό από τα αρχικώς επιλεγμένα στα οποία εκτελέστηκε η εντολή.

Η εντολή αποτελεί εξειδικευμένη χρήση της εντολής Measure  του AutoCAD.

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@