Παραδείγματα εντολών του SDBOX

Μερικές αλλαγές από την έκδοση 1.14

Ορθογραφικός έλεγχος κειμένων

Αλλαγή υψομετρικής αφετηρίας στο μέσον της μελέτης

Αποκοπή τμήματος σχεδίου και εκτύπωση σε άλλη κλίμακα

.... αλλαγές από την έκδοση 1.14

Αρχή σελίδας

* Άλλαξε ο τρόπος εγκατάστασης του λογισμικού και μπορεί να γίνει σε όποια θέση επιλέξετε.

* Άλλαξαν οι ονομασίες σχεδόν όλων των συμβόλων για καλύτερη ομαδοποίηση και χρήση των φίλτρων.

* Προστέθηκε Διάγραμμα Κάλυψης & Δόμησης.

* Προστέθηκε εκτύπωση σε pdf (με αυτόματη επιλογή χαρτιού, ctb και κλίμακας).

* Προστέθηκε μεταφορά του σχεδίου στο Google Earth.

* Προστέθηκε η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής τοπογραφικού στο Κτηματολόγιο.

* Προστέθηκαν Samples για Κάτοψη-Όψη-Τομή.

* Προστέθηκαν εργαλεία για μελέτη Προσβασιμότητας και Παθητικής πυροπροστασίας.

* Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής τύπου σχεδίου (AsBuilt, Arcihtect, Civil Engineer, Heating κ.λ.π.) οπότε και προστίθεται το αντίστοιχο πρόθεμα σε κάθε προτεινόμενο Layer (k_, A-, C-, H– κ.λ.π.), σκοπό να γίνεται καλύτερη οργάνωση των layer (διαχωρισμός υφιστάμενων-προτεινόμενων) και ευκολότερες οι εκτυπώσεις κάθε φάσης.

* Προστέθηκε τομέας «Σύνταξη σχεδίου υποστήριξης εργοταξίου».

* Προσθήκη επιλογής εισαγωγής και Περιγραφής (Description) για τα περισσότερα σύμβολα (ITAX). Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής πολλών σημείων με αυτόματη δημιουργία Layer ανάλογα με την περιγραφή ή τις σημειώσεις (Description). Στην εντολή ITAX προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής των μοναδικών εγγραφών του αρχείου. Δηλαδή σημεία με τον ίδιο κωδικό και ίδιες συντεταγμένες θα εισάγονται μία φορά στο σχέδιο.

*  Προσθήκη της εντολής MSP (spline με σημεία).

* Προσθήκη επιλογής (κουμπί) «Καταμέτρηση των Block που υπάρχουν ήδη στο σχέδιο» στις εντολές MBL (Εισαγωγή συμβόλου υπό κλίμακα) και ASD (Εισαγωγή συμβόλου σε πραγματικές διαστάσεις). Μπορείτε να βλέπετε τα ονόματα των συμβόλων που έχετε εισάγει με τις παραπάνω εντολές και τον πλήθος τους.

* Προσθήκη συμβόλων στέγης (ολοκληρωμένη στέγη, όψη-κάτοψη κορφιά, όψεις-κάτοψη κεραμιδιών), συμβόλου ομπρέλας παραλίας, συμβόλων Όψης (φωτιστικά τοίχου, κιγκλιδώματα κ.λ.π.).

* Προσθήκη Menu «Τομή...βήμα βήμα» και «Όψη...βήμα βήμα» και «Κάτοψη...βήμα βήμα».

* Νέα εντολή ZSKO (σχεδίαση σκάλας σε τομή ή όψη με σημείο αρχή και τέλους και αριθμό πατημάτων.

* Προσθήκη εντολής KTLMAN (εισαγωγή Layer πολυώροφου κτιρίου με τα αντίστοιχα LMAN και φίλτρα).

* Νέες εντολές: ZINSXREF (εισαγωγή xref κάροψης), Z2VH και Z2VV(χωρισμός οθόνης σε 2 παράθυρα), ZV1 (μία οθόνη). 

* Αλλαγή της NNP (Ενδείξεις υλικών με πίνακα) όπου όταν επιλέγετε μόνο αριθμός (χωρίς κουκίδα και γραμμή) το το Text έχει ιδιότητα middle-center.

* Προσθήκη της εντολής ZCCPH (Αντιγραφή επιλεγμένων φωτογραφιών σχεδίου (από τα σύμβολα θέσης λήψης) σε διεύθυνση της επιλογής σας (ως αρχεία εικόνων).

* Προσθήκη καρτέλας ρυθμίσεων και δυνατότητα επιλογής αναγραφής στην οθόνη του αποτελέσματος (ή και των αναλυτικών υπολογισμών) των πράξεων με αντικείμενα, διαστάσεις και αριθμούς (D+D, L+L, DDD, P+P, E+E…).

* Προσθήκη δυνατότητας επιλογής για την αναγραφή της επιφάνειας σε Text ή Mtext στις εντολές ZAA (εμβαδόν με εσωτερικό σημείο) και ZID (εμβαδομέτρηση ιδιοκτησίας).

* Νέα εντολή GYSYP εισαγωγής εικόνας με τις επεξηγήσεις των συμβολισμών στις πινακίδες Γ.Υ.Σ. 1:5000.

* Προσθήκη εντολών για προσθήκη κορυφών Κτιρίου: ZIK (κορυφές με επιλογή εσωτερικού σημείου κλειστού σχήματος), ZIKS (κορυφές επιλέγοντας συνεχόμενα σημεία με αυτόματη αρίθμηση), ΖΖΚ (εισαγωγή μεμονωμένων κορυφών με πολλαπλές δυνατότητες αυτόματης ονομασίας και δυνατότητα εξαγωγής και σε αρχείο), ZPIK (Πίνακας συντεταγμένων κορυφών κτιρίου).

* Προσθήκη της εντολής ZZI (εισαγωγή μεμονωμένων κορυφών ιδιοκτησίας με πολλαπλές δυνατότητες ονομασίας και δυνατότητα εξαγωγής και σε αρχείο).

* Ενημέρωση του ΦΕΚ 181Δ/1985 με τις αλλαγές του ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011.

* Συμπλήρωση των δηλώσεων και σημειώσεων εξάρτησης Τοπογραφικού βάσει των αναγραφομένων στο 72/18-01-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ.

* Προστέθηκε η σχεδίαση Τριγώνων και Ισοϋψών και υπολογισμός όγκου.

* Προστέθηκε η εντολή ZMES για ταυτόχρονη εκτέλεση της εντολής MEASURE του AutoCAD με σημεία σε πολλά αντικείμενα (Δυνατότητες: Επιλογή αντικειμένων με φίλτρα, επιλογή απόστασης εισαγωγής σημείων με διάσταση ή αριθμό, και επιλογή Layer εισαγωγής των σημείων.

* Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής και στάθμης (Elevation) των αντικειμένων που επιλέγονται με την εντολή ZXGPT.

* Προστέθηκε η εντολή zzarial όπου ορίζονται να εμφανίζονται με arial οι γραμματοσειρές του SDBOX και κατ’ επιλογή και οι υπόλοιπες γραμματοσειρές του σχεδίου.

* Προστέθηκε η εντολή ZIMNM με την οποία αναγράφονται αυτόματα τα ονόματα όσων εικόνων επιλέξετε.

* Προσθήκη της εντολής ZIMDD οποία προσαρμόζει με μέσες τιμές αντικείμενο (συνήθως Image) με ενιαίο περίγραμμα που δίνετε στην οθόνη και τις πραγματικές πλευρές του που πληκτρολογείτε.

* Προσθήκη της εντολής ZZDD για αναγραφή διαστάσεων δοκών

* Προστέθηκε η εντολή ZIMGEO για εισαγωγή εικόνας με γεωαναφορά.

* Προστέθηκε η εντολή ZNMD για πράξεις σε αντικείμενα DimensionΛειτουργεί όπως η αντίστοιχη ΖΝΜ για τα Texts.

* Προστέθηκε η εντολή κανάβου KNBK με διάστημα όπως τα αποσπάσματα Εθνικού Κτηματολογίου.

* Προστέθηκε και η εντολή ZIMGS για γεωαναφορά με επιλογή εικόνας στην οθόνη σχεδίασης.

* Προσθήκη τριών νέων εντολών για τον έλεγχο των σχεδιασμένων τριγώνων που προτείνεται να χρησιμοποιούνται μετά την κατασκευή τους και πριν την σχεδίαση ισοϋψών ή τον υπολογισμό όγκου:

ZTTDBL: Διαγραφή διπλών τριγώνων. Διαγράφονται τα διπλά-όμοια τρίγωνα που τυχόν έχουν σχεδιαστεί.

ΖΤΤΚΚ: Εντοπίζονται τα μηδενικά και κάθετα τρίγωνα. Αφού ελεγχθούν προτείνεται να διαγραφούν.

* ZTTSDΕντοπίζονται τα προβληματικά τρίγωνα στις περιπτώσεις που πάνω από δύο τρίγωνα έχουν κοινή πλευρά. Αφού ελεγχθούν προτείνεται να διαγραφούν.

* Οι εντολές για Πράξεις σε ή με αριθμούς εκτελούνται πλέον και σε Mtxet !

* Προστέθηκε η δυνατότητα μετάφρασης και σε Attributes (αλλαγή χαρακτήρων από αγγλικούς σε ελληνικούς και το αντίθετο κατά την λογική του πληκτρολογίου υπολογιστή ή αντικατάσταση των χαρακτήρων Unicode ) στην εντολή ZZATT.

* Προστέθηκαν οι εντολές  ZVPRR (Στροφή οθόνης στο Model) όπου επιλέγετε δύο σημεία στην οθόνη των οποίων πλέον η διεύθυνση είναι ο οριζόντιος άξονας της οθόνης. Προτείνεται για εκτύπωση κεκλιμένου σχεδίου ή για σχεδίαση με ''Ortho'' σε πλάγια διεύθυνση. Kαι η ZDRW για επαναφορά στροφής.

* Στο Υπόμνημα Hatch προστέθηκε και συνολική επιφάνεια κάθε τύπου.

*  Στο Υπόμνημα Συμβόλων προστέθηκε και το πλήθος κάθε συμβόλου.

* Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης των περισσοτέρων εντολών και σε «στραμμένη» οθόνη στο Model Space (UCS). Δεν μπορούν να εκτελεστούν μόνο οι: PP, MKO, ZDTM, ZDTR, ZID, ZIDS ZIK, ZIKS, BLST, ZDLAYT, ZDST, ZDDP, ETT, S2P, KTT, ZZ0, Τρίγωνα-Ισοϋψείς-Όγκος, STT.

* Προστέθηκε πλήρης τομέας για την δημιουργία σχεδίων για ηλεκτρονική υποβολή στο Κτηματολόγιο που κυρίως περιλαμβάνει:

*   Εκτύπωση σε pdf

*   Αυτόματη μετατροπή σχεδίου στα πρότυπα του Κτηματολογίου.

*   Μεταφορά ή/και σχεδίαση κειμένων και γραμμών στα Layer του Κτηματολογίου.

*   Πλήρης Έλεγχος σχεδίου προς υποβολή.

*   Εξαγωγή dxf

* Προστέθηκε Ribbon που και προτείνεται για την χρήση του λογισμικού.

 

Αλλαγή υψομετρικής αφετηρίας

Αρχή σελίδας

Αν κατά την διάρκεια μελέτης αλλάξει η υψομετρική αφετηρία τότε με τις εντολές ΖΝΜ και ZNMB μπορείτε να αλλάξετε όλους τους αριθμούς (που περιέχονται σε κείμενα ή block) που αφορούν στάθμες ή υψόμετρα. 
Έχετε μάλιστα την δυνατότητα
εξειδικευμένων φίλτρων για την επιλογή των αντικειμένων στα οποία θα εκτελεστεί η αριθμητική πράξη.

Αποκοπή τμήματος σχεδίου και εκτύπωση σε άλλη κλίμακα

Αρχή σελίδας

Αυτόματη σχεδίαση λεπτομέρειας χωρίς χρήση Layout:

Με την εντολή ZLPT επιλέγετε περιοχή του σχεδίου η οποία επανασχεδιάζεται σε άλλη περιοχή μεγενθυμένη ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης της Λεπτομέρειας και την κλίμακα εκτύπωσης του υπόλοιπου Σχεδίου.

Ορθογραφικός έλεγχος κειμένων

Αρχή σελίδας

Για ορθογραφικό έλεγχο όλων των κειμένων του σχεδίου:

Τώρα στο Word μπορείτε να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο των κειμένων σας. Όταν βρίσκετε κάποια διόρθωση μπορείτε, αν δεν γίνεται να εντοπίσετε το κείμενο στην οθόνη σας, να χρησιμοποιήσετε την εντολή TTT (Επεξεργαστής κειμένων).

 

Με την ΤΤΤ μπορείτε  ακόμη να κάνετε και μαζικές διορθώσεις ή να εντοπίσετε στην οθόνη φράση ή λέξη.

Σημ.: Αν το
Word δεν ανοίγει αυτόματα πατήστε ΟΚ στις διάφορες ειδοποιήσεις και Windows default ή Winodws Greek στις επιλογές.

Επιλέγετε την εντολή T2F -> πατάτε Esc για να κλείσει η καρτέλα των φίλτρων ή επιλέγετε με φίλτρα -> πληκτρολογείτε ALL για να πιαστούν όλα τα κείμενα -> Enter -> Enter -> επιλέγετε τα αρχεία να σωθούν σε ένα αρχείο Word (*.doc) -> Να μην εξαχθούν οι συντεταγμένες των κειμένων -> Yes, να ανοίξει το αρχείο.

Κλίμακα εκτύπωσης ανάλογα με το σύμβολο Χαρτιού

Κλίμακα εκτύπωσης ανάλογα με το σύμβολο Χαρτιού

Αρχή σελίδας

Αν έχετε εισάγει σύμβολα χαρτιού Α4-Α0 (με την εντολή XARTI) ακόμα και αν έχετε εισάγει διάφορα σε διαφορετικές κλίμακες εκτύπωσης, με την εντολή PHKLIM μπορείτε να εξακριβώσετε την κλίμακα εισαγωγής του κάθε χαρτιού αν την έχετε ξεχάσει ή αν το έχετε τροποποιήσει στο επιθυμητό μέγεθος και θέλετε να εξακριβώσετε την κλίμακα.

Μετατροπή μίας γραμμής απλού Text ή και πολλών σε Mtext.

Αρχή σελίδας

Όταν έχετε σειρές απλού Text στην οθόνη και θέλετε να τα ενώσετε σε μία παράγραφο τότε τα επιλέγετε όλα και αυτά δημιουργούν ένα Mtext με την εντολή TTMT.

Το Metxt που δημιουργήθηκε έχει τα χαρακτηριστική της 1ης σειράς απλού Text ως προς ύψος γραμμάτων, γραμματοσειράς, Layer, Color κ.λ.π. και μήκος αυτό της μεγαλύτερης σειράς.

Μετατροπή μίας γραμμής απλού Text ή και πολλών σε Mtext.

Επικεφαλίδες, Τίτλοι και σημειώσεις στο υπόμνημα του σχεδίου

Αρχή σελίδας

ΥΥΤΤ: Μία επιλογή για σημειώσεις και 6 επιλογές για Τίτλους (γραμματοσειρά, μικρός-μεγάλος-μεσαίος). 

 

Ανοίγει καρτέλα από την οποία επιλέγετε το είδος κειμένου  (Σημειώσεις,  Μικρός-Μεσαίος-Μεγάλος Τίτλος,  Μικρός-Μεσαίος-Μεγάλος πλατύς Τίτλος) που θα εισάγετε στο σχέδιο ώστε να καθοριστούν το μέγεθος και η γραμματοσειρά.

 

Τα ύψη των κειμένων ορίζονται αυτόματα ανάλογα της κλίμακας εκτύπωσης.

Επικεφαλίδες, Τίτλοι και σημειώσεις στο υπόμνημα του σχεδίου

Το σχέδιο δεν βρίσκει τα Images

Αρχή σελίδας

Αν το σχέδιο δεν "βρίσκει" τα images που έχετε εισάγει (είτε γιατί άλλαξε όνομα ο φάκελος που τα περιέχει, είτε γιατί έχουν αλλάξει θέση τα ίδια τα images), μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε την διεύθυνση και να επανεμφανιστούν στην οθόνη με μία κίνηση: ZCIMD.

Επιλέγετε μόνο τον φάκελο (διεύθυνση που τα περιέχει) και επανεμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη  όσα Images υπάρχουν σε αυτόν τον φάκελο!

Το σχέδιο δεν βρίσκει τα Images

Σχεδίαση ορθογωνίου με ένα σημείο για κάθε πλευρά

Αρχή σελίδας

ZR4: Σχεδίαση ορθογωνίου επιλέγοντας μόνο ένα σημείο για κάθε πλευρά.

π.χ. στην περίπτωση που χρειάζεται να εγγραφεί ορθογώνιο μεταξύ αντικειμένων που ορίζουν και τις 4 πλευρές του.

Σχεδίαση ορθογωνίου με ένα σημείο για κάθε πλευρά

Extend σε σημείο που δεν υπάρχει αντικείμενο

Αρχή σελίδας

ZEX: Επιλέγετε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη (όχι κατ' ανάγκη πάνω σε αντικείμενο) και μέχρι αυτό το σημείο επιμηκύνονται τα Lines, Polylines, Arcs κ.λ.π. που επιλέγετε στην συνέχεια.

Extend σε σημείο που δεν υπάρχει αντικείμενο

Σχεδιάση γραμμής στο μέσο μήκος δύο άλλων

Δηλώσεις Τοπογραφικού

Αυτόματη σχεδίαση διαφορετικών αντικειμένων

Σχεδίαση Όψης με σημεία χωρίς Zoom

Toolbar Απόψεις Σχεδίου

Νέες προδιαγραφές τοπογραφικών

Χρόνος υπολογισμού Τριγώνων για υψομετρικό

Break-lines χωρίς σημείο σε κάθε κορυφή

Δηλώσεις Τοπογραφικού

Αρχή σελίδας

Στην εντολή ZTITLOI (για εισαγωγή Τίτλων και υπομνημάτων)  περιέχονται και ενότητες που αφορούν την σύνταξη Τοπογραφικού (Τίτλοι, Συστήματα, Εξάρτηση, Δηλώσεις, ).

Στις ενότητες αυτές μπορείτε να προσθέσετε και όσα ακόμα στοιχεία θέλετε.

Αυτόματη σχεδίαση διαφορετικών αντικειμένων

Αρχή σελίδας

Στην περίπτωση, που κατά την σχεδίαση, βρίσκεστε σε διαδικασία που πρέπει να εναλλάσσετε τρέχων Layer ή αντικείμενα να χρησιμοποιείτε την εντολή ΖΖ.

Επιλέγετε οποιοδήποτε υπάρχον αντικείμενο από το Σχέδιο και σχεδιάζεται ένα καινούργιο με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Ανάλογα με το αντικείμενο που επιλέγετε (Circle, Line, Pline, Text, Block, Hatch, κ.λ.π.) ορίζονται το Layer, Color, Ltype, μέγεθος και λοιπά χαρακτηριστικά και εκτελείται με βάση αυτά η εντολή του AutoCAD που δημιούργησε το αρχικό αντικείμενο.

Αν π.χ. θέλετε να σχεδιάσετε μία γραμμή στο
Layer "....τάδε" με τύπο γραμμής διακεκομμένη, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία υπάρχουσα και να αρχίσετε την σχεδίαση της νέας (Layer, χρώμα, τύπος γραμμής, scale κ.λ.π. ορίζονται αυτόματα). 

Σχεδιάση γραμμής στο μέσο μήκος δύο άλλων

Αρχή σελίδας

Αν έχετε 2 γραμμές και θέλετε να σχεδιάσετε μία νέα γραμμή με μήκος τον μέσο όρο των 2 πρώτων, κάνετε τα παρακάτω:

Εκτελείτε την εντολή
D+D (πράξεις με αποστάσεις):

1. Δίνετε το μήκος της πρώτης γραμμής (στην οθόνη αρχικό και τελικό σημείο).

2. Επιλέγετε πρόσθεση (+).

3. Δίνετε το μήκος της δεύτερης γραμμής.

4. Δίνετε διαίρεση (/).

5. Γράφετε τον αριθμό 2.

και έχετε το αποτέλεσμα του μέσου μήκους των 2 γραμμών.

Σχεδίαση Όψης με σημεία χωρίς Zoom

Αρχή σελίδας

Αν σχεδιάζετε γραμμές με σημεία (π.χ. Τοπογραφικό ή όποιο άλλο σχέδιο με σημεία) και δεν θέλετε να γίνεται zoom στο σημείο που πληκτρολογείτε (π.χ. σε περίπτωση σχεδίασης Τομής ή Όψης που κάποια σημεία δεν έχουν υψόμετρο και είναι στο Υ=-999), μπορείτε να το ορίσετε στην καρτέλα της εντολής ZLL:

"
Να μην γίνεται zoom σε σημείο"

Toolbar Απόψεις Σχεδίου

Αρχή σελίδας

Προτείνεται να έχετε μόνιμα ανοιχτή την Toolbar "09 Απόψεις Σχεδίου" που περιέχει τα εξής:

1. "Δημιουργία απόψεων ZVM": Ορίζετε κάποιες περιοχές στην οθόνη (στο Model ή σε Layout) τις ονοματίζετε αντίστοιχα και μπορείτε να επανέλθετε (zoom) οποτεδήποτε μετά με την παρακάτω εντολή ZVV
Αν π.χ. έχετε ένα σχέδιο σε ΕΓΣΑ και έχετε και σχεδιαστική περιοχή κοντά στο 0,0,0, μπορείτε να μετακινήστε από την μία περιοχή στην άλλη αυτόματα, ή αν έχετε μία Κάτοψη με διάφορες περιοχές (λεπτομέρειες ή χώρους) ενδιαφέροντος μπορείτε να τις ορίσετε και να μετακινήστε από περιοχή σε περιοχή.

2. "Απόψεις Σχεδίου ZVV": Ανοίγει καρτέλα με τις ονομασίες των περιοχών που ορίσατε με την παραπάνω εντολή και με διπλό κλικ μεταφέρεστε αυτόματα σε όποια περιοχή επιθυμείτε. 
Ο ορισμός των περιοχών ισχύει ακόμα και αν κλείσετε το σχέδιο και το ανοίξετε αργότερα.

3. "Εισαγωγή View από άλλο σχέδιο ZZVVIM": Επιλέγετε το σχέδιο που περιέχει τις ρυθμίσεις των περιοχών που θέλετε να εισάγετε και στην συνέχεια μπορείτε να εκτελείτε την εντολή ZVV.
Αν π.χ. έχετε μετονομάσει το σχέδιό σας ή αν έχετε νέο σχέδιο που περιέχει τις ίδιες περιοχές με κάποιο άλλο.
Κατά την εισαγωγή ορίζονται μόνο οι παράμετροι της εντολής
ZVV και τίποτε άλλο.

4. "Χωρισμός της οθόνης σε 2 περιοχές (Η) ZV2H": Η οθόνη χωρίζεται αυτόματα σε 2 Viewports κατά την οριζόντια διεύθυνση.
Αν π.χ. σχεδιάζετε Τομή ή Όψη και στο ένα
Vport θέλετε την Τομή και στο άλλο την Κάτοψη, ή άν θέλετε να προσαρμόσετε κάποιο image στο σχέδιό σας με την εντολή ZMRS οπότε αντίστοιχα στο ένα VPort είναι το image και στο άλλο το σχέδιό σας.

5. "Χωρισμός της οθόνης σε 2 περιοχές (V) ZV2V": Η οθόνη χωρίζεται αυτόματα σε 2 Viewports κατά την κατακόρυφη διεύθυνση.

6. "Μία οθόνη ZV1": Η οθόνη επανέρχεται σε 1 Viewport αυτόματα.

7. "Στοίχιση Vports στο Model ZVF": Αν έχετε 2 Vports π.χ. στο ένα την Τομή που σχεδιάζετε και στο άλλο την Κάτοψη, τότε μπορείτε να ορίσετε το Σχέδιο της Κάτοψης να στοιχίζεται αυτόματα στην θέση που βρίσκεται το σχέδιο της Τομής.

8. "Στοίχιση Vports με πρώην επιλογές ZVFF": Αφού έχετε εκτελέσει την παραπάνω εντολή τότε το 2ο Vport στοιχίζεται αυτόματα στην θέση που βρίσκεται το 1ο.
Αν π.χ. σχεδιάζετε Τομή (με την Κάτοψη να είναι στο κάτω
Vport) και έχετε τελειώσει ένα χώρο και μετακινείστε στον επόμενο για σχεδίαση, τότε πληκτρολογώντας ZVFF η οθόνη που περιέχει την κάτοψη μετακινείται αυτόματα κάτω από τον νέο χώρο της Τομής.

Και για τα
Layouts:

10. "Νέο ViewPort σε Layout με κέντρο στο Model ZVPLK": Ορίζετε το ορθογώνιο νέου Viewport σε Layout και επιλέγετε στο Model το κέντρο του και την κλίμακα απεικόνισης. 

11. "Νέο ViewPort από το Model στις ίδιες συν/νες ZVPMC": Ορίζετε περιοχή στο Model η οποία εμφανίζεται σε Layout με Viewport στις ίδιες συντεταγμένες.

12. "Μηδενική στροφή Vport VV0": Τα Viewport σε Layout που επιλέγετε ορίζονται να έχουν την στροφή που δίνετε στην απεικόνισή τους.

Νέες προδιαγραφές τοπογραφικών

Αρχή σελίδας

Εκτός του ότι έχουν ενημερωθεί οι δηλώσεις και οι σημειώσεις Τοπογραφικού (ZTITLOI) έχουν προστεθεί και οι Τίτλοι "Τοπογραφικό Εντός" και "Τοπογραφικό Εκτός", που είναι πλέον σχέδια που περιέχουν όλες τις θέσεις και οδηγίες για Τοπογραφικό Άδειας σύμφωνα με όλες τις μέχρι σήμερα διατάξεις.

Χρόνος υπολογισμού Τριγώνων

Αρχή σελίδας

Υπολογισμός και σχεδίαση στην οθόνη του AutoCAD 17000 τριγώνων από 9000 σημεία: 10 sec !!!!

 

Ο υπολογισμός τριγώνων γίνεται χωρίς εξωτερικές οθόνες και εξωτερικά προγράμματα και γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν πολλές δυνατότητες επεξεργασίας, αλλαγών και ελέγχου των τριγώνων με εξειδικευμένες εντολές μέσα στο AutoCAD.

 

Δείτε τις εντολές επεξεργασίας εδώ.

Break-lines χωρίς σημείο σε κάθε κορυφή

Αρχή σελίδας

Αν σε κορυφές των break-line που επιλέγετε δεν υπάρχουν σημεία σε κάποιες κορυφές, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ο υπολογισμός συνεχίζει κανονικά και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο οι πλευρές των Break-lines που έχουν κορυφές.

To Osnap NODE να επιλέγει μόνο σημεία

Αναζήτηση εντολών στο Manual του CADsdtopo

Δεν εμφανίζονται τα πενάκια τύπου CTB

Μεταφορά ή αντιγραφή αντικειμένων μεταξύ images

Διαχείρηση νέων στοιχείων σε παλιό σχέδιο

Συνένωση Images

To Osnap NODE να επιλέγει μόνο σημεία

Αρχή σελίδας

Αν δεν θέλετε το Osnap NODE να επιλέγει και τα Texts, ορίστε την μεταβλητή OSNAPNODELEGACY σε 1.

Γράψτε στο command line OSNAPNODELEGACY και δώστε τιμή 1.

Δεν εμφανίζονται τα πενάκια τύπου CTB

Αρχή σελίδας

Στην περίπτωση που στο σχέδιό σας δεν εμφανίζονται πενάκια τύπου .CTB, τότε πληκτρολογείστε CONVERTPSTYLES, πατήστε ΟΚ και δεν θα υπάρχει πλέον πρόβλημα.

Μεταφορά ή αντιγραφή αντικειμένων μεταξύ images

Αρχή σελίδας

ΖΙΜΑΑ: Επιλέγετε αρχικό και τελικό image και τα αντικείμενα που θα μεταφερθούν ή θα αντιγραφούν με βάση την διαφορά θέσης, μεγέθους και στροφής του τελικού με το αρχικό.

 

Η εντολή κατασκευάστηκε για τους εντοπισμούς οικοπέδων ή γηπέδων στα αποσπάσματα. Συνήθως το image που αποτελεί απόσπασμα, υπάρχει και πίσω από το σχέδιο. Αν λοιπόν , αρχικά, έχετε το Image πίσω από το σχέδιο:

 Το αντιγράφετε και σε άλλο Layer και με την εντολή ZDFS το φέρνετε στις σωστές διαστάσεις ώστε να τυπωθεί με κλίμακα διαφορετική από αυτή του σχεδίου.

Για να φέρετε το όριο του ακινήτου στο απόσπασμα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε πρώτα το αρχικό image (πίσω από το σχέδιο) και το τελικό (απόσπασμα). Στην συνέχεια επιλέγετε το όριο του ακινήτου ή ότι άλλο επιθυμείται να μεταφερθεί ή να αντιγραφεί από το ένα image στο άλλο.

Αναζήτηση εντολών στο Manual

Αρχή σελίδας

Το site του προγράμματος λειτουργεί ως Manual.

Στην πρώτη σελίδα υπάρχει «ψαχτήρι» όπου μπορείτε να αναζητήσετε λέξεις ή φράσεις ανάλογα με αυτό που θέλετε να κάνετε και θα σας προταθούν οι σελίδες του προγράμματος που περιέχουν τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Διαχείρηση νέων στοιχείων σε παλιό σχέδιο

Αρχή σελίδας

Παράδειγμα αυτοματοποίησης:

Επεξεργάζομαι ένα σχέδιο αποτύπωσης κάτοψης υπογείου στο οποίο έχω προσθέσει και στοιχεία δικής μου αυτοψίας που έκανα για να ενταχθεί στον Ν.4014/11.

Στα Layer της αυτοψίας που έχω προσθέσει έχω δώσει πρόθεμα "4014_...".

Επειδή πολύ συχνά θέλω να απομονώσω αυτά τα Layer και να βλέπω μόνο αυτά στο σχέδιο, κάνω το εξής:

1. ZF: Επιλέγω "Υ" (Επιλογή Layer) και γράφω "4014_*". Πατώντας ΟΚ εμφανίζονται στην οθόνη μόνο τα Layer που αρχίζουν από "4014_". Με ZFF ξανανοίγουν όλα τα Layer που ήταν ανοιχτά πριν την χρήση της εντολής.

2. Μετά την πρώτη χρήση (όπου όρισα "4014_*"), όταν θέλω να ξαναχρησιμοποιήσω την εντολή με τον ίδιο τρόπο, πατάω μόνο ZF -> "Υ" -> και Enter !!!

3.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (ZFG -> "Υ" -> και Enter) χρησιμοποιώ εναλλακτικά και την εντολή ZFG όπου τα Layer "4014_*" παραμένουν στα χρώματά τους ενώ όλα τα υπόλοιπα γίνονται σκούρο γκρι και μπορώ να ξεχωρίσω αυτά που θέλω πολύ καλύτερα. Με ZFGG ξαναγυρνάνε όλα τα layer στα αρχικά χρώματά τους. .

Συνένωση Images

Αρχή σελίδας

Παράδειγμα αυτοματοποίησης:

Έχω εισάγει 2 φωτογραφίες στο σχέδιο, οι οποίες περιέχουν κοινή περιοχή, και θέλω να τις ενώσω, οπότε πρέπει να τις φέρω στο ίδιο μέγεθος.

Με την
ZDFA :


1.
Επιλέγω πρώτη διάσταση απεικόνισης στην πρώτη.

2. Την διάσταση της ίδιας απεικόνισης στην δεύτερη.

3. Και επιλέγω την πρώτη φωτογραφία η οποία έρχεται στις διαστάσεις της δεύτερης, όσον αφορά αυτά που απεικονίζει.

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@